I Li­ver­pool

BT - - SPORTEN -

TORS­DAG 28. APRIL 2016 klub­bens fans en man­ge­årig kamp om, hvem der hav­de an­sva­ret for, at 96 til­sku­e­re dø­de un­der en FA Cup­se­mi­fi­na­le mel­lem Li­ver­pool og Not­ting­ham Fo­rest i 1989. Man kan hå­be på, at når nu fans og fa­mi­li­er har få­et en sejr uden for ba­nen, at det må­ske – sam­men med det sport­s­li­ge – kan gi­ve dem me­re at jub­le over Hills­bor­ough vil bli­ve mar­ke­ret i af­ten i Vil­lar­re­al med bå­de stil­hed og et stort ban­ner til ae­re for de man­ge of­re.

Sa­gens af­slut­ning har uden tvivl gi­vet bå­de tro og håb blandt klub­bens fans, vur­de­rer Mar­tin Han­sen.

»Klub­ben ri­der på en lil­le bøl­ge, men sa­gen om Hills­bor­ough er no­get, klub­ben og fan­se­ne har ar­bej­det hårdt på i man­ge år nu. Jeg tror ik­ke, det vil ha­ve så me­get med det sport­s­li­ge at gø­re. Det her hand­ler om, at en mas­se fa­mi­li­er og fans en­de­lig kan få ro i sja­e­len. Det er no­get, der har pint dem la­en­ge, og det er en ka­em­pe be­fri­el­se, at der er kom­met en af­gø­rel­se,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Man kan si­ge, at An­fi­eld ik­ke har va­e­ret det sam­me, si­den Li­ver­pool vandt Cham­pions Le­ague un­der Benítez (2005, red.). Der var en van­vit­tig eu­fori hver ene­ste gang, men det dø­de så me­re og me­re ud. Man kan hå­be på, at når nu fans og fa­mi­li­er har få­et en sejr uden for ba­nen, at det må­ske – sam­men med det sport­s­li­ge – kan gi­ve dem me­re at jub­le over.«

Selv­om Li­ver­pool har med­vind og kan vin­de et tro­fae i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i den­ne sa­e­son, er der al­li­ge­vel kon­tra­ster i Kl­op­ps suc­ces. Fak­tisk ri­si­ke­rer klub­ben med den nu­va­e­ren­de sy­ven­de­plads i Pre­mi­er Le­ague at tan­ge­re Li­ver­pools dår­lig­ste pla­ce­ring i liga­en, der er en ot­ten­de­plads, og her har klub­ben li­ge nu kun et en­kelt po­int ned til Sout­hamp­ton i ta­bel­len.

Ove­ni er Li­ver­pool og­så ramt af en pin­lig do­pings­ag, hvor Ma­ma­dou Sak­ho er ble­vet knal­det for brug af et ulov­ligt, fedt­for­bra­en­den­de stof. Spil­le­ren op­ly­ste i går, at han ik­ke øn­sker at få fo­re­ta­get en b-prø­ve og vil der­for ik­ke ka­em­pe for at be­vi­se sin uskyld. Der­for ven­ter der med over­ve­jen­de sand­syn­lig­hed en ka­ran­ta­e­ne­straf til Ma­ma­dou Sak­ho. Mens sa­gen af­gø­res, spil­ler for­sva­re­ren ik­ke for Li­ver­pool.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.