Giv dom­mer­ne bed­re vil­kår

BT - - SPORTEN -

DOM­MER­NE ER OF­TE gen­stand for kri­tik i hånd­bol­dens ver­den, men i de se­ne­ste uger har vre­den mod fløjte­ma­en­de­ne va­e­ret me­re ud­talt end nor­malt.

Det va­er­ste ek­sem­pel var selv­føl­ge­lig den af­gø­ren­de ken­del­se for pas­sivt spil i de dø­en­de se­kun­der af den af­gø­ren­de op­ryk­nings­kamp mel­lem Nord­s­ja­el­land og Tøn­der. En ken­del­se, som in­di­rek­te send­te Tøn­der i liga­en og nord­s­ja­el­la­en­der­ne ned i 1. di­vi­sion. Og en ken­del­se, som dom­mer­ne ef­ter ni da­ges be­ta­enk­nings­tid nu selv kal­der en fejl over for TV2. MEN DET HAR ik­ke va­e­ret den ene­ste op­sigtsva­ek­ken­de brø­ler. Vi skal blot til­ba­ge til lør­da­gens se­mi­fi­na­le mel­lem Team Esbjerg og FC Midtjyl­land for at fin­de et rødt kort til Esta­va­na Pol­man, som ik­ke man­ge an­dre end kam­pens dom­me­re kun­ne få øje på. For­di det ik­ke var kor­rekt. Nu end­te kor­tet ik­ke med at få af­gø­ren­de be­tyd­ning, da Pol­mans Es­b­jerg­kam­me­ra­ter kør­te en sik­ker sejr og fi­na­le­plads hjem al­li­ge­vel, men det kun­ne sag­tens va­e­re ble­vet ska­eb­nesvan­gert for ve­stjy­der­ne, at de måt­te und­va­e­re de­res stør­ste stjer­ne i halv­de­len af kam­pen.

De to episoder er de mest grum­me, men på in­gen må­der de ene­ste i et slut­spil for bå­de ma­end og kvin­der, hvor kva­li­te­ten hos dom­mer­ne har va­e­ret for svin­gen­de. LAD MIG LI­GE hur­tigt ind­sky­de, at der her­fra ik­ke er an­det end den stør­ste respekt for de dom­me­re, der run­de ef­ter run­de stil­ler op til så man­ge ver­ba­le øre­ta­e­ver, at det kun­ne få de fle­ste men­ne­sker til at slå op i ba­nen og si­ge; ’Det gi­der jeg sgu ik­ke fin­de mig i.’

Men trods den respekt har ni­veau­et alt­så ik­ke va­e­ret til­freds­stil­len­de, sy­nes jeg. Og jeg ved, at der hos klub­ber­ne har va­e­ret stor util­freds­hed med pra­e­sta­tio­ner­ne, li­ge­som der in­ter­nt hos de dan­ske dom­me­re og­så er en op­fat­tel­se af, at man som grup­pe ik­ke just har top­pra­este­ret – og at nog­le dom­mer­par har va­e­ret for dår­li­ge til at hånd­te­re pres­set i til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner. VI HAR I hvert fald få­et åben­ba­ret, at der er for stor for­skel på top- og bund­ni­veau­et. Når ek­sem­pel­vis lan­dets bed­ste par, Mads Han­sen og Mar­tin Gje­ding, er bag fløjter­ne, er man ik­ke i tvivl om, at kam­pen er i tryg­ge ha­en­der. De to har klas­se, og det er jo ik­ke uden grund, at de har dømt bå­de en Cham­pions Le­agu­eog EM-fi­na­le for her­rer. Men sam­me tryg­hed har man ik­ke i al­le kam­pe.

Her skal det i øv­rigt li­ge na­ev­nes, at dom­mer­nes egen tryg­hed selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke får et løft, når de­res eget ud­valg , DHFs dom­mer­ud­valg, er klar til of­fent­ligt at un­der­mi­ne­re dem, når der sker fejl, som til­fa­el­det var i Nord­s­ja­el­land-Tøn­der.

Men hvad med, om man i bå­de DHFs dom­mer­ud­valg og re­sten af Hånd­bold­dan­mark får kig­get på, om man gi­ver dom­mer­ne de op­ti­ma­le vil­kår for at pra­este­re på et højt ni­veau. For gør man det li­ge nu? Sva­ret er et klart nej ef­ter min me­ning. FØRST OG FREM­MEST sy­nes jeg, at man skal for­sø­ge at la­de dom­mer­ne gø­re brug af tv-bil­le­der i et el­ler an­det om­fang i de kam­pe, hvor der er tv-da­ek­ning. TV2 sen­der al­li­ge­vel et hav af kam­pe, og i de kam­pe kan det ik­ke va­e­re uover­sku­e­ligt van­ske­ligt at im­ple­men­te­re et sy­stem, som gør, at dom­mer­ne i sa­er­li­ge til­fa­el­de kan se de­res ken­del­ser igen­nem. Ak­ku­rat som man ken­der det fra blandt an­det ame­ri­kan­ske NFL og NHL. Det kun­ne lu­ge ud af i nog­le af de va­er­ste fejl.

Mod­stan­de­re af tv-bil­le­der vil for­ment­ligt på­pe­ge, at det gør man ik­ke an­dre ste­der, og så skal den dan­ske li­ga va­e­re prø­ve­klud. Det er da og­så kor­rekt. Men Dan­mark har al­li­ge­vel på­ta­get sig rol­len som for­søgska­nin, når det ga­el­der reg­len om, at et rødt kort i det sid­ste mi­nut skal gi­ve mod­stan­de­ren val­get mel­lem fri­kast og straf­fe­kast. Det er den selv­sam­me for­søgs­ord­ning, der fak­tisk i sid­ste en­de send­te Nord­s­ja­el­land ned i 1. di­vi­sion, da må­l­mand Kristian Pedersen ka­ste­de bol­den va­ek ef­ter den fa­mø­se ken­del­se for pas­sivt spil. No­gen skal gå for­re­st og for­sø­ge at aen­dre tin­ge­ne. Hvor­for ik­ke la­de det va­e­re lan­det, hvor spil­let er op­fun­det? ET AN­DET ELEMENT er selv­føl­ge­lig at ind­fø­re pro­fes­sio­nel­le dom­me­re. Jeg er helt med på, at na­e­sten al­le dan­ske hånd­bold­klub­ber slås med at få øko­no­mi­en til at lø­be rundt, men med tan­ke på, hvor of­te der bli­ver kom­men­te­ret ne­ga­tivt på dom­mer­nes pra­e­sta­tio­ner, kun­ne det da va­e­re, klub­ber­ne selv var in­ter­es­se­ret i at in­ve­ste­re en lil­le brøk­del af de­res om­sa­et­ning i at ska­be bed­re for­hold for dom­mer­ne. El­lers bur­de de va­e­re det.

Det vil selvsagt høj­ne kva­li­te­ten, hvis dom­mer­ne får mu­lig­hed for at hel­li­ge sig dom­mer­ger­nin­gen i langt hø­je­re grad end i dag. Som pro­fes­sio­nel el­ler se­mi­pro­fes­sio­nel vil de selv­føl­ge­lig ha­ve langt bed­re be­tin­gel­ser for at for­be­re­de sig og op­ti­me­re bå­de det fy­si­ske og men­tale fo­kus.

Det vil­le va­e­re med til at gi­ve den sam­le­de hånd­bold­pak­ke et løft og med ga­ran­ti ska­be min­dre op­ma­er­k­som­hed om­kring dom­mer­nes (fejl)ken­del­ser. For­di de vil bli­ve fa­er­re. Og det er i al­les in­ter­es­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.