OL-ikon øn­ske­de at dø

BT - - SPORTEN -

ØL­LET MÅ VEN­TE Den mest vin­den­de OL-at­let no­gen­sin­de, Mi­cha­el Phelps, si­ger til det ame­ri­kan­ske tv-show ’The To­day Show’, at han på et tids­punkt un­der sin al­ko­ho­laf­vaen­ning ’ik­ke øn­ske­de at se en dag me­re’. Nu er Phelps til­ba­ge i tra­e­ning og i bed­re form end no­gen­sin­de. OL i Rio er li­ge om hjør­net, og Mi­cha­el Phelps har si­den sin dom for sprit­bi­lis­me i sep­tem­ber 2014 lagt al­ko­ho­len på hyl­den og har del­ta­get i mø­der med ’Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re’. Han har svo­ret, at han ik­ke vil rø­re al­ko­hol igen før ef­ter OL, hvis han no­gen­sin­de vil rø­re det igen.

»Jeg tror, min mor så, hvil­ken sti jeg var på vej nedad. Jeg tror, at man­ge så det, og det gik hur­tigt. På et tids­punkt føl­te jeg helt ae­r­ligt, at jeg ik­ke øn­ske­de at se en dag me­re,« si­ger Mi­cha­el Phelps.

Mi­cha­el Phelps har vun­det 18 guld­me­dal­jer ved OL og 22 me­dal­jer i alt ved de tre fo­re­gå­en­de OL i At­hen, Beijing og Lon­don. Ef­ter OL i Lon­don i 2012 sag­de Mi­cha­el Phelps, at han ik­ke la­en­ge­re hav­de no­get at kon­kur­re­re for. Han trak sig der­for fra svøm­mespor­ten. Den be­slut­ning holdt i om­kring et år, hvor­ef­ter Mi­cha­el Phelps igen be­gynd­te at kon­kur­re­re. Et frisk sind Nu tra­e­ner han hår­de­re end no­gen­sin­de for at bli­ve klar til OL i Rio.

»Hvis jeg skal til­ba­ge, skal jeg gø­re det på den rig­ti­ge må­de. Jeg skal ha­ve min krop i den bedst mu­li­ge for­fat­ning. Er det en ud­for­dring? Nej. Jeg går i seng tid­li­ge­re. Jeg sover me­re. Jeg står op hver dag og har et frisk sind. Jeg har det ik­ke la­en­ge­re, som om jeg har slå­et ho­ve­d­et igen­nem en mur­stensva­eg. Der er så man­ge po­si­ti­ve ting ved den­ne livs­stilsa­en­dring,« si­ger den 30-åri­ge svøm­mer og fort­sa­et­ter:

»Er der da­ge, hvor jeg har lyst til at få en øl på ter­ras­sen? Ja, men jeg har et år til­ba­ge af min kar­ri­e­re, og hvis jeg vil det nok, of­rer jeg ger­ne den øl.«

Mi­cha­el Phelps’ tra­e­ne­re si­ger, at han er i bed­re form end no­gen­sin­de. Han har slå­et re­kor­der ved tre for­skel­li­ge kon­kur­ren­cer i år. Til som­mer vil han for­sø­ge at ud­byg­ge sin OL-me­dal­je­sam­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.