Det

BT - - SPORTEN -

4.859 ki­lo­me­ter gen­nem 12 sta­ter fra Oce­an­si­de i Ca­li­for­ni­en på den ame­ri­kan­ske ve­st­kyst til flå­de­by­en An­na­po­lis på øst­ky­sten. Med tem­pe­ra­tu­rer svin­gen­de fra nul­punk­tet til 50 gra­der i op mod 52.000 høj­de­me­ter. Med en tids­gra­en­se på 12 da­ge, der tvin­ger den en­som­me ryt­ter til mak­si­malt et par ti­mers søvn i døg­net. Glem Giro d’ Ita­lia, Vu­el­ta­en og Tour de Fran­ce. Race Across Ame­ri­ca er med af­stand ver­dens hår­de­ste cy­kel­løb, og når lø­bet be­gyn­der 14. ju­ni i år bli­ver det med del­ta­gel­se af 48-åri­ge Claus Robl fra Hil­le­rød.

Lø­bets hi­sto­rik ta­ler for sig selv. Dødsu­lyk­ker og dra­ma­ti­ske ek­semp­ler på livs­far­lig ud­mat­tel­se vid­ner om en ek­strem ud­for­dring. Så ek­strem, at man da må va­e­re van­vit­tig for at ka­ste sig ud i det. El­ler hvad?

»Jeg har al­drig va­e­ret i USA, så nu kan jeg li­ge så godt gø­re det på den or­dent­li­ge må­de,« gri­ner Claus Robl un­der cy­kel­hjel­men iført fuldt ud­styr på en mor­gen­tur i Gan­lø­se­om­rå­det i Nord­s­ja­el­land, hvor BT mø­der ham.

Vi be­fin­der os på bak­ken med ka­e­le­nav­net ’Ty­rens Nak­ke’. 500 me­ter lang og med en stig­nings­pro­cent på fi­re. En na­er­mest lat­ter­lig ud­for­dring sam­men­lig­net med Ro­cky Mo­un­tains og de 700 ki­lo­me­ter i ør­ke­nens 50 var­me­gra­der, der blandt me­get an­det ven­ter Claus Robl i USA.

Sa­er­ligt et spørgs­mål pres­ser sig på: Hvad dri­ver en 48-årig fa­mi­lie­far til to pi­ger til at ka­ste sig ud i så

van­vit­tigt livs­far­ligt et pro­jekt? »Det er et godt spørgs­mål. For mig hand­ler det om fle­re ting. Selv­føl­ge­lig en dyb pas­sion for cyk­ling og spe­ci­elt den form for cyk­ling, der bli­ver en form for me­di­ta­tiv cyk­ling. Det er det her, for­di man er ale­ne. Man skal kla­re sig selv,« forta­el­ler Claus Robl og frem­ha­e­ver even­ty­ret i he­le pro­jek­tet.

»Og så vil jeg ger­ne vi­se bå­de mig selv og om­ver­de­nen, at man med vil­je, lyst og pas­sion kan nå rig­tig langt, selv om man er 48 år, har nog­le rygska­der og langt fra er no­get fy­sisk prag­t­ek­sem­plar. Man be­hø­ver ik­ke sa­et­te be­gra­ens­nin­ger for sig selv i de drøm­me, man har.« Spo­re­ne skraemmer For Claus Robl er vej­en til USA lang i me­re end geo­gra­fisk for­stand. Bag sig har han godt halvan­det års hård tra­e­ning, oce­a­ner af ti­mer på cyk­len og et lo­gi­stisk plan­la­eg­nings­ar­bej­de sam­men med et team, der skal føl­ge ham i en bil på ru­ten i USA. Deri­blandt en la­e­ge, der skal sik­re, at det ik­ke går, som det gjor­de, da dan­ske Per Ky­ed Laur­sen for to år si­den måt­te ud­gå fra lø­bet sva­e­ven­de mel­lem liv og død.

Ef­ter små 900 ki­lo­me­ter på ru­ten gjor­de en lav salt­ba­lan­ce, at bank­man­den Per Ky­ed Laur­sens krop gik i vold­som­me kram­per. Han måt­te kø­res di­rek­te til et lo­kalt ho­spi­tal, in­den han blev flø­jet vi­de­re til akut ind­la­eg­gel­se på et stør­re ho­spi­tal.

»Jeg lå i ’rig­tig’ ko­ma i seks ti­mer og blev holdt i ko­ma i et døgn for at gi­ve mig ro til at re­sti­tu­e­re. Og så lå jeg på in­ten­siv i fi­re da­ge. Det var me­get ta­et på at gå rig­tig galt,« forta­el­ler Per Ky­ed Laur­sen.

På im­po­ne­ren­de vis na­eg­te­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.