Ego­trip

BT - - SPORTEN -

uven­te­de lu­rer i bag­ho­ve­det. Sa­er­ligt for de 700 ki­lo­me­ter i den ek­stre­me ør­ken­var­me.

»Det bli­ver uden tvivl det hår­de­ste. Det er ik­ke element, jeg har kun­net tra­e­ne. Vi har haft no­get sau­na­tra­e­ning, hvor jeg har sid­det på en cy­kel i op til en time, men jeg har alt­så ik­ke li­ge en ør­ken i bag­ha­ven. Det bli­ver en ka­em­pe ud­for­dring,« si­ger Claus Robl, der som en del af pro­ces­sen la­der sig op­ta­ge i en do­ku­men­tar­film, der skal af­bil­de den kamp, som han hå­ber, kan in­spi­re­re an­dre. Uan­set hvor­dan han kla­rer ud­for­drin­gen.

»Det hand­ler ik­ke om at vi­se, at jeg er en su­per­mand. Jeg vil ger­ne vi­se, at det her ik­ke kun er for­si­den af me­dalj­en. Man vil og­så se den bag­si­de, der vil va­e­re, når man kom­mer ud i så­dan no­get her. Tin­ge­ne går ik­ke al­tid godt, og det er det, man skal la­e­re rig­tig me­get af.«

Men i mål Claus Robl. Mis­sio­nen skal fuld­fø­res.

»Haha. Det kan jeg sgu ik­ke love. Jeg er sik­ker på, at de ga­le men­ne­sker, jeg har med, fin­der på no­get«. SÅ­DAN FI­NAN­SI­E­RES PRO­JEK­TET

UD­STYR:

Cyk­ler (fi­re stk.), tøj (20 sa­et), cy­kel­sko, hjel­me og re­ser­ve­de­le.

HJAELPERE:

- Fly­bil­let­ter til USA og til­ba­ge igen for 10 per­so­ner - To bi­ler og en au­to­cam­per samt bra­end­stof til al­le tre bi­ler.

SAM­LE­DE UD­GIF­TER:

Cir­ka 300.000 kr, som na­e­sten er hen­tet hjem via sponsora­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.