’Groft’ ’Uhø­fligt’ ’Uac­cep­ta­belt’ Henrik cho­ke­rer i Sve­ri­ge

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

De to kon­ge­hu­se har al­tid har va­e­ret me­get na­e­re, så det er vir­ke­lig uhø­fligt af prins Henrik, som er in­vi­te­ret, at han ik­ke kom­mer Jo­han T. Lindwall PROVOPRINS På lørdag er dron­ning Mar­gret­he og prins Henrik igen ad­skil­te. Hun deltager nem­lig i fe­sten for Sve­ri­ges kong Carl Gustaf, der fyl­der 70 år, mens Henrik er til en fest­lig sam­men­komst i København. Nu er sven­sker­ne i op­rør. »Det er uhø­fligt«. »Det er at svig­te den sven­ske kon­ge­fa­mi­lie. Og dron­ning Mar­gret­he«. »Trist«. og »en me­get ma­er­ke­lig pri­o­ri­te­ring«. Op­rø­ret er til at ta­ge og fø­le på hos sven­sker­ne, for­di Henrik har valgt ik­ke at del­ta­ge i fe­sten på lørdag for den sven­ske kon­ge. Og det på trods af at kon­ge­li­ge fra na­e­sten al­le de eu­ro­pa­ei­ske kon­ge­hu­se deltager. Men igen glim­rer prins Henrik ved sit fra­va­er.

Kon­ge­hu­set be­kra­ef­ter over for BT, at det er kor­rekt, at dron­ning Mar­gret­he, Kronprinsparret og prin­ses­se Be­ne­dik­te al­le deltager i fejrin­gen af kong Carl VXI Gustaf. Men at prins Henrik i ste­det deltager i Or­dens­hi­sto­risk Sel­skabs 50 års ju­bila­e­ums­fest.

Det er en over­ra­skel­se, at prins Henrik har valgt ik­ke at del­ta­ge i sven­sker­kon­gens fød­sels­dag. For al­le hav­de reg­net med, at han delt­og, på grund af det na­e­re for­hold mel­lem det dan­ske og det sven­ske kon­ge­hus.

Den roy­a­le repor­ter på den sven­ske avis Expres­sen Jo­han T. Lindwall si­ger i en stram to­ne til BT:

»Jeg er me­get over­ra­sket. Men et er ik­ke rig­tigt over for Mar­gret­he. Fak­tisk er det groft af Henrik, at han ik­ke ta­ger med og fejrer sin ko­nes fa­et­ters 70 års fød­sels­dag.« »Jeg kun­ne for­stå det, hvis han var et an­det sted

i ver­den, og ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.