Vi kan vin­de over

BT - - NYHEDER -

KUR syg­doms­pro­ces­sen, forta­el­ler Jør­gen Rung­by.

»Det er en ube­ha­ge­lig syg­dom, for­di det er en kro­nisk syg­dom, der kun bli­ver va­er­re og va­er­re,« si­ger Jør­gen Rung­by, over­la­e­ge og pro­fes­sor ved Cen­ter for Di­a­be­tes­forsk­ning på Gen­tof­te Ho­spi­tal:

»Vo­res håb er, at vi kan ud­vik­le no­get, der stop­per ud­vik­lin­gen i syg­dom­men og fø­rer til et bed­re og la­en­ge­re liv.« Boo­ste­de hjer­ne­funk­tion I for­sø­get lyk­ke­des det at stand­se ned­bryd­nin­gen af hjer­nen. Pra­e­pa­ra­tet lirag­lu­tid, der er re­cept­plig­tigt og kun bru­ges til be­hand­ling af di­a­be­tes, brem­se­de syg­dom­mens ud­vik­ling, og i nog­le til­fa­el­de boo­ste­de det hjer­nens funk­tion hos alzheimer-pa­tien­ten.

»Det er et va­e­sent­ligt skridt for dels at for­stå alzheimer-syg­dom­men, men det er og­så et vig­tigt skridt fremad, for­di man så kan de­sig­ne en me­di­cin­be­hand­ling, som kan fore­byg­ge nog­le af de ska­der, alzheimer vol­der på hjer­nen,« si­ger Al­bert Gjed­de.

For­sker­ne un­der­søg­te 38 per­so­ner, der var ramt af alzheimer. De blev op­delt i to grup­per, hvor den ene grup­pe fik lirag­lu­tid, mens den an­den modt­og et pla­ce­bop­ra­e­pa­rat. Hos per­so­ner­ne, der fik ‘sny­de­me­di­cin’, for­va­er­re­des hjer­nens ev­ne til at ar­bej­de, hvil­ket sker grad­vist, når man har alzheimer, forta­el­ler Al­bert Gjed­de.

Men i den an­den grup­pe var der rig­tig go­de nyhe­der. Scan­nin­ger vi­ste, at der ik­ke ske­te yder­li­ge­re aen­drin­ger i hjer­nen hos de per­so­ner, der fik di­a­be­tes-me­di­ci­nen.

Det kan ha­en­ge sam­men med, at me­di­ci­nen mind­ske­de be­ta­en­del­ses­til­stan­den i hjer­nen. Hjer­nen le­ver af suk­ker, men hos per­so­ner med alzheimer er hjer­nen ik­ke så god til at for­bru­ge suk­ke­ret.

I for­sø­get sta­bi­li­se­re­de man suk­ker­for­bru­get i hjer­nen hos de pa­tien­ter, der fik lirag­lu­tid. Hu­ske og ta­en­ke Un­der­sø­gel­sen, der løb over seks må­ne­der, kan dog ik­ke si­ge no­get om, hvor­vidt pa­tien­ter­ne rent fak­tisk fik det bed­re i dag­lig­da­gen. Alt­så om de f.eks. blev bed­re til at hu­ske og ta­en­ke.

Det vil­le kra­e­ve la­en­ge­re tid og fle­re pa­tien­ter, men det er na­e­ste skridt på vej­en mod at be­vi­se be­hand­lin­gens po­si­ti­ve ef­fekt på syg­dom­men, så den kan bli­ve ud­bredt, hvis den vi­ser sig ef­fek­tiv.

»Man skal kun­ne be­vi­se, at de psy­ko­lo­gi­ske ev­ner hol­der sig på det ni­veau, de hav­de, da de be­gynd­te be­hand­lin­gen,« si­ger Al­bert Gjed­de.

Iføl­ge Jør­gen Rung­by vi­ser un­der­sø­gel­sen dog, at vi er på ret­te vej, og at der er en grund til at ar­bej­de vi­de­re i spo­ret med di­a­be­tes-me­di­cin som et mid­del mod alzheimer. Uden bi­virk­nin­ger Det er in­ter­es­sant, for­di det er stof­fer, man ken­der og bru­ger i for­vej­en.

»På den må­de er det fan­ta­stisk at kun­ne bru­ge stof­fer­ne uden ufor­ud­se­te bi­virk­nin­ger og uden ulyk­ker i en an­den sam­men­ha­eng,« si­ger han og til­fø­jer:

»Hvis man i nog­le nye un­der­sø­gel­ser vi­ser, at kog­ni­tion og livskva­li­tet og­så på­vir­kes, så lig­ger de klar på hyl­den.«

Det na­e­ste vig­ti­ge skridt er der­for et en­gelsk stu­die, Det kan ba­ne vej­en for at brem­se alzheimer hvor for­ske­re ved Im­pe­ri­al Col­le­ge Lon­don un­der­sø­ger ef­fek­ten af lirag­lu­tid på ev­nen til at hu­ske og ta­en­ke hos over 200 per­so­ner med syg­dom­men. Fle­re re­sul­ta­ter i 2018 De re­sul­ta­ter for­ven­tes klar i 2018, og hvis der er en ef­fekt, kan be­hand­lin­gen bli­ve ud­bredt - me­di­ci­nen er i hvert fald klar.

»La­e­ge­mid­let er ik­ke re­gi­stre­ret til den brug, så du kan ik­ke få det for den syg­dom,« si­ger Jør­gen Rung­by:

»Det kan jo va­e­re, at vo­res re­sul­ta­ter ik­ke hol­der på lang sigt. Man er nødt til vir­ke­lig at vi­de, at det hja­el­per på de symp­to­mer, pa­tien­ter­ne har, og det ved man ik­ke, før man har la­vet stør­re un­der­sø­gel­ser. Der kan va­e­re nog­le ting, som man ik­ke kun­ne se i et lil­le stu­die, som man kan se i et stort stu­die,« si­ger han og forta­el­ler, at det må­ske slet ik­ke har den øn­ske­de ef­fekt el­ler end­da kan for­va­er­re syg­dom­men.

Hvis me­di­ci­nen, som den dan­ske un­der­sø­gel­se vi­ser, kan brem­se alzheimer-ud­vik­ling i hjer­nen, be­ty­der det, at det bli­ver end­nu me­re vig­tigt at va­e­re op­ma­er­k­som på symp­to­mer­ne, me­ner Al­bert Gjed­de. »Man kan bru­ge det her som en slags fore­byg­gel­se, og det kra­e­ver, der bli­ver sat ind så tid­ligt som mu­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.