Ad­vo­kat om kli­ent: ’Småkri­mi­nel lort’

BT - - NYHEDER -

KRI­MI­NEL Det er ik­ke folk, der går op i at be­de fem gan­ge om da­gen. De ho­rer og ry­ger og op­fø­rer sig på in­gen må­de sa­er­ligt un­der­ka­sten­de Lars Ers­lev An­der­sen, se­ni­o­r­for­sker på Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er kli­ent kom­mer fra et in­ter­view med den fran­ske avis La Li­béra­tion, hvor han og­så forta­el­ler, at Sa­lah Ab­des­lam kun har la­est en for­tolk­ning af Kor­a­nen på in­ter­net­tet.

»Med dis­se un­ge fra Mo­len­be­ek er den ene­ste for­kla­ring, jeg kan fin­de, at ra­di­ka­li­se­rin­gen sker via pro­pa­gan­da på in­ter­net­tet, hvor der bli­ver gi­vet et ind­tryk af, at mus­li­mer er of­re for di­ver­se uret­fa­er­dig­he­der,« si­ger han. Ny PET-vur­de­ring af trus­sel PET kom i går med en ny vur­de­ring af ter­r­ortrus­len mod Dan­mark, hvor che­fen for PET Finn Borch An­der­sen forta­el­ler, at IS er i stand til at plan­la­eg­ge og ud­fø­re re­la­tivt kom­plek­se ter­r­or­an­greb i Ve­sten.

»Sam­ti­dig vi­ste an­gre­be­ne i Kø­ben­havn sid­ste år os den trus­sel, der kan ud­gå fra ra­di­ka­li­se­re­de un­ge, der gri­ber til vold. Den trus­sel er fort­sat til ste­de, og simp­le an­greb gen­nem­ført af min­dre grup­per el­ler en­kelt­per­so­ner er den mest sand­syn­li­ge form for ter­r­or­an­greb mod Dan­mark.«

PET’s Cen­ter for Ter­r­or­a­na­ly­se har på den bag­grund la­vet en ana­ly­se af, hvor­dan per­so­ner bli­ver ra­di­ka­li­se­ret og på de for­hold, der på­vir­ker per­so­ner til at gå fra hold­ning til vol­de­lig hand­ling. Men Lars Ers­lev An­der­sen me­ner som sagt, at den vol­de­li­ge hand­ling kom­mer før hold­ning. Når man le­der ef­ter form­len på et ra­di­ka­li­se­ret in­di­vid, så me­ner han ’man le­der ef­ter en nål i en høstak’.

»I ste­det skal vi se på de mil­jø­er, vi ved, de kom­mer fra. Det er de om­rå­der, vi skal gø­re no­get ved,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.