STO­RE OP­GA­VER VEN­TER THO­MAS KIRKS FI­RE VIG­TIG­STE STYR­KER

BT - - NYHEDER -

di­gi­ta­li­se­ring og ba­e­re­dyg­tig­hed. Me­re kon­kret skal der alt­så in­den for de na­e­ste 10-20 år fin­des et ma­te­ri­a­le, som gør de iko­ni­ske pla­stik­klod­ser ba­e­re­dyg­ti­ge – det er der af­sat en mil­li­ard kro­ner til – og der skal ud­vik­les pro­duk­ter, der imø­de­kom­mer børns sti­gen­de for­brug af di­gi­ta­le plat­for­me. Der­u­d­over skal Le­go ud­nyt­te det enor­me po­ten­ti­a­le, der er blandt an­det i Ki­na, hvor den vok­sen­de mid­delklas­se er en guld­gru­be for Le­go.

Sø­ren Jakob­sen er jour­na­list og for­fat­ter til bo­gen ’Ar­vin­ger­ne’, der stil­ler skar­pt på fa­mi­lie­struk­tu­ren i tre af lan­dets stør­ste virk­som­he­der; Ec­co, Best­sel­ler og Le­go og de ud­for­drin­ger, der er for­bun­det med at skul­le la­de en gi­gan­tisk virk­som­hed gå i arv til na­e­ste led i fa­mi­li­en. Han pe­ger og­så på Le­gos am­bi­tion om at gå for­re­st på mil­jøfron­ten som en af de sto­re op­ga­ver, der ven­ter Tho­mas Kirk Kri­sten­sen.

»He­le det her spørgs­mål med, hvor­dan man kom­mer af med pla­stik­ken. Det bli­ver en me­get stor ud­for­dring,« si­ger han. En sam­let kon­cern Ik­ke mindst sam­ar­bej­det mel­lem Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og Jør­gen Vig Knud­storp bli­ver of­te na­evnt som en af­gø­ren­de fak­tor for gen­rejs­nin­gen af Le­go. Knud­storp fik sam­let kon­cer­nens in­ter­es­ser, så det at dri­ve for­ret­ning i dag går hånd i hånd med det at vil­le no­get godt for børn. Det har vist sig ef­fek­tivt, og den suc­ces er Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen nu man­den, der skal vi­de­re­ud­vik­le og sa­et­te de bre­de ram­mer for frem mod 2032.

Al­le­re­de i ok­to­ber sid­ste år skrev Ber­ling­s­ke Bu­si­ness om det magtskif­te, som Le­go-fa­mi­li­en nu selv har sat ord på. Den­gang sag­de Knud­storp, at han og Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen al­le­re­de er i ta­et di­a­log om de vig­tig­ste be­slut­nin­ger i virk­som­he­den. Hvor la­en­ge de to kom­mer til at sam­ar­bej­de, er uvist.

»Det er ik­ke mig, der be­stem­mer, hvor lang tid jeg har, men virk­som­he­den gi­ver sig selv en ud­vik­ling over de na­e­ste 10-20 år,« sag­de Jør­gen Vig Knud­storp tid­li­ge­re på året til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Hvem der skal af­lø­se Knud­storp, når hans tid i Le­go slut­ter, bli­ver da og­så en nøg­le­op­ga­ve for Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, me­ner Sø­ren Jakob­sen.

»Kan de fin­de en ny tryl­le­kunst­ner af sam­me for­mat, el­ler skal man i hø­je­re grad sat­se på et team? Det bli­ver hans stør­ste ud­for­dring,« si­ger Sø­ren Jakob­sen.

Har en to-årig ud­dan­nel­se som mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom fra Aar­hus Køb­mands­sko­le i 2004. Ni­els Lun­de, che­fre­dak­tør på Bør­sen: »Det bli­ver ik­ke Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sens op­ga­ve at del­ta­ge i den dag­li­ge le­del­se af Le­go, det er det, man har Jør­gen Vig Knud­storp til. Så Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sens for­mel­le ud­dan­nel­se er ik­ke så vig­tig, han be­hø­ver ik­ke at va­e­re øko­nom for at sid­de i den po­si­tion i virk­som­he­den, som han kom­mer til. Det er me­re vig­tigt, at han kan for­tol­ke ejer­fa­mi­li­ens vi­sion med virk­som­he­den og forta­el­le den vi­sion og de tan­ker vi­de­re til den dag­li­ge le­del­se. Men om han kan for­må det i frem­ti­den, det er det sto­re spørgs­mål.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.