LE­GO-ARVING

BT - - NYHEDER -

Trå­d­te ind i Le­gos be­sty­rel­se i 2003 med sta­tus af ’ob­ser­va­tør’, og i 2007 blev han fuld­gyl­digt be­sty­rel­ses­med­lem. Bli­ver nu na­est­for­mand i Le­go A/S, og for­mand for Le­go Fon­den og for Le­go Juris, der ejer ret­tig­he­der­ne til Le­gos pro­duk­ter. Ni­els Lun­de, che­fre­dak­tør på Bør­sen: »Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen har sid­det i en slags mester­la­e­re i be­sty­rel­sen i fle­re år, så han har set, hvor­dan virk­som­he­den bli­ver dre­vet. Og det er af­gø­ren­de, for Le­gos nu­va­e­ren­de suc­ces skyl­des i høj grad part­ner­ska­bet mel­lem Jør­gen Vig Knud­storp (Le­gos adm. di­rek­tør, red.) og Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen. Det er lyk­ke­des Jør­gen Vig Knud­storp at af­ko­de Kjeld Kirk Kri­sti­an­sens drøm, at sti­mu­le­re børns leg og la­e­ring, og gø­re det til en kom­merci­el suc­ces. Og det part­ner­skab skal Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen nu til at byg­ge op, selv­om de selv­føl­ge­lig ken­der hin­an­den godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.