Po­li­ti­ken skil­ler sig af med che­fen

BT - - NYHEDER -

SKIF­TE Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) har in­di­mel­lem få­et sin mor­genkaf­fe galt i hal­sen, når Po­li­ti­kens nu for­hen­va­e­ren­de che­fre­dak­tør hav­de en le­der på for­si­den af den kul­tur­ra­di­ka­le mor­ge­na­vis. Det af­slø­rer stats­mi­ni­ste­ren i en skrift­lig kom­men­tar til, at Bo Li­de­gaard nu er for­tid som che­fre­dak­tør.

Den post over­ta­ger In­for­ma­tions nu­va­e­ren­de che­fre­dak­tør Chri­sti­an Jensen.

»Bo Li­de­gaard er et en­ga­ge­ret men­ne­ske med skar­pe hold­nin­ger til alt, der rø­rer sig i sam­fun­det,« ud­ta­ler Løk­ke, der selv har ar­bej­det sam­men med Bo Li­de­gaard, der har en for­tid som em­beds­mand. Fort­sa­et­ter som skri­bent Blandt an­det var Li­de­gaard en af de le­den­de em­beds­ma­end, da Dan­mark i 2009 var va­ert for det in­ter­na­tio­na­le kli­ma­mø­de, der, mod­sat hvad man­ge hav­de hå­bet, ik­ke end­te i en stor­stilet af­ta­le.

Løk­ke, der og­så var stats­mi­ni­ster den­gang, stod i spid­sen for det dan­ske va­ert­skab.

Selv om de alt­så har en for­tid sam­men, be­ty­der det ik­ke, at de er spe­ci­elt eni­ge, la­der stats­mi­ni­ste­ren for­stå.

»Vi er langt­fra eni­ge om al­ting, og in­di­mel­lem har le­der­ne med sig­na­tu­ren ’bl’ gi­vet mig mor­genkaf­fen galt i hal­sen.«

Bo Li­de­gaard fort­sa­et­ter som skri­bent og an­mel­der på Po­li­ti­ken, og det gla­e­der Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der kal­der Li­de­gaard en ’me­nings­dan­ner af den gam­le sko­le’.

Stats­mi­ni­ste­ren si­ger i sin skrift­li­ge kom­men­tar, at Po­li­ti­ken med kom­men­de che­fre­dak­tør Chri­sti­an Jensen i spid­sen og­så frem­over vil gi­ve man­ge dan­ske­re stof til ef­tertan­ke fra mor­genstun­den.

Li­de­gaard fra­tra­e­der iføl­ge den of­fi­ci­el­le pres­se­med­del­el­se ef­ter gen­si­dig af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.