Så­dan und­går du ind­hug i din fol­ke­pen­sion

BT - - NYHEDER -

PRI­VA­TØ­KO­NO­MI vi­ser, at en bund­skat­tey­der, der spa­rer 100 kro­ner op fem år før pen­sions­al­de­ren, kun får 92,5 kro­ner igen ef­ter skat og modreg­ning. Og det bli­ver end­nu va­er­re, jo ta­et­te­re man kom­mer på pen­sion­s­tids­punk­tet.

Der er dog ting, man selv kan gø­re, for at kom­me pro­ble­met til livs – blandt an­det kan man bru­ge den så­kald­te al­ders­op­spa­ring, der i 2013 af­lø­ste ka­pi­tal­pen­sio­nen. Den op­spa­rings­form bli­ver nem­lig i mod­sa­et­ning til de øv­ri­ge pen­sions­pro­duk­ter ik­ke modreg­net i fol­ke­pen­sio­nens til­la­eg­sy­del­se.

Men rig­tig man­ge dan­ske­re har over­set den mu­lig­hed, vi­ser nye tal. En ny ana­ly­se fra ATP vi­ser så­le­des, at ni ud af ti af de per­so­ner, der hidtil hav­de be­talt til ka­pi­tal­pen­sion, stop­pe­de ind­be­ta­lin­ger­ne, da de i 2013 fik til­bud om at spa­re op i al­ders­op­spa­ring. Året før, i 2012, hav­de knap 1,3 mil­li­on dan­ske­re kon­ti­nu­er­ligt gen­nem mindst tre år spa­ret op i ka­pi­tal­pen­sion. Men da den mu­lig­hed stop­pe­de i 2013, og al­ders­op­spa­rin­gen blev til­budt som al­ter­na­tiv, fort­sat­te kun 117.000 per­so­ner ind­be­ta­lin­gen.

»For nog­le men­ne­sker kan det va­e­re en dår­lig for­ret­ning at sa­et­te pen­ge ind på en ra­te- el­ler livsva­rig pen­sion, og de kun­ne med for­del bru­ge al­ders­op­spa­rin­gen i ste­det. Til gen­ga­eld er pen­ge­ne bun­det, og man skal be­ta­le 20 pro­cent, hvis man fin­der ud af, at man skal bru­ge dem før pen­sions­al­de­ren,« for­kla­rer Bri­an Stjern­holm, der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver hos Uvil­di­ge.dk.

Han un­der­stre­ger des­u­den, at af­ka­stet på en al­ders­op­spa­ring be­skat­tes med blot 15,3 pro­cent i mod­sa­et­ning til en al­min­de­lig op­spa­rings­kon­to i ban­ken, hvor skat­te­far kra­e­ver mel­lem 30 og 39 pro­cent. En uhel­dig si­tu­a­tion ATP fast­slår i ana­ly­sen, at en del af de tid­li­ge­re ind­be­ta­lin­ger til ka­pi­tal­pen­sion i ste­det blev flyt­tet over på an­dre pen­sions­pro­duk­ter, isa­er ra­te­pen­sion, mens en del af ind­be­ta­lin­ger­ne gik til fri op­spa­ring el­ler for­brug.

»Umid­del­bart er det en uhel­dig be­va­e­gel­se i en tid, hvor al­le ved, at højt sam­men­sat mar­gi­nalskat er et pro­blem i det dan­ske pen­sions­sy­stem,« ly­der det fra Claus Blen­strup, der er øko­nom og se­ni­o­r­kon­su­lent hos AE­l­dre Sa­gen.

Der er én cen­tral for­skel på ka­pi­tal­pen­sion og al­ders­op­spa­ring. Nem­lig, at en ka­pi­tal­pen­sion først bli­ver be­skat­tet ved ud­be­ta­ling, mens skat­ten skal fal­de med det sam­me ved al­ders­op­spa­ring.

»Hvis al­ders­op­spa­rin­gen skal bli­ve po­pu­la­er, så kra­e­ver det alt­så som mini­mum, at pen­sions­af­ta­ler­ne sik­rer, at man kan be­ta­le til al­ders­op­spa­ring net­to før skat,« si­ger Claus Blen­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.