Rø­de Kors: Alep­po er på ran­den af en ka­ta­stro­fe

BT - - NYHEDER -

KRIG Den sy­ri­ske stor­by Alep­po er på ran­den af en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe ef­ter en uge med eska­le­ren­de vold, si­ger Den In­ter­na­tio­na­le Rø­de Kors Ko­mi­te i en er­kla­e­ring sam­ti­dig med, at der er rap­por­ter om bom­bar­de­ment af et ho­spi­tal i om­rå­det.

»Et ho­spi­tal i et op­rørs­kon­trol­le­ret om­rå­de af den sy­ri­ske stor­by Alep­po blev tors­dag øde­lagt ved et di­rek­te bom­bar­de­ment,« si­ger La­e­ger uden Gra­en­ser, som støt­ter ho­spi­ta­let.

Mindst 14 pa­tien­ter og an­sat­te - deri­blandt tre la­e­ger - er ble­vet dra­ebt, si­ger nød­hja­elps­grup­pen.

Grup­pen ’Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der’ si­ger, at 27 er dra­ebt - blandt an­det tre børn og by­ens sid­ste bør­ne­la­e­ge. By­en er delt Alep­po er delt mel­lem om­rå­der som kon­trol­le­res af re­ge­rings­styr­ker­ne og af op­rørs­grup­per.

En le­den­de re­ge­rings­ven­lig avis i Sy­ri­en, Al-Wa­tan, skri­ver iføl­ge AFP, at re­ge­rings­hae­ren for­be­re­der en stor of­fen­siv for at ge­nind­ta­ge he­le Alep­po, der er lan­dets na­est­stør­ste by ef­ter Da­ma­s­kus.

»Nu er ti­den in­de til at ind­le­de kam­pen for den fuld­sta­en­di­ge be­fri­el­se af Alep­po og dens om­lig­gen­de provins,« skri­ver avi­sen.

Sne­se­vis af men­ne­sker er ble­vet dra­ebt un­der de eska­le­ren­de kam­pe i den se­ne­ste tid, hvor re­ge­rings­styr­ker­ne har op­trap­pet luf­tan­greb, og hvor op­rø­rer­ne har sva­ret igen med gra­nat­bom­bar­de­men­ter af bo­lig­om­rå­der. ’Et af­gø­ren­de slag’ Iføl­ge Al-Wa­tan har de sy­ri­ske re­ge­rings­styr­ker for­be­redt sig på ’et af­gø­ren­de slag’ sam­men med dets al­li­e­re­de. Avi­sen skri­ver, at sla­get vil be­gyn­de snart, og at det vil va­e­re over­stå­et hur­tigt.

Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der, der sa­ed­van­lig­vis er vel­o­ri­en­te­ret gen­nem et net­va­erk af med­del­e­re i Sy­ri­en, sag­de tid­li­ge­re i den­ne må­ned, at re­ge­rings­styr­ker har ge­nero­bret halv­de­len af Alep­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.