Køb­mand i has­h­bran­chen tjen­te fi­re mil­li­o­ner på et en­kelt år

BT - - NYHEDER -

FOR­RET­NING Hel­ler ik­ke de trav­le for­ret­nings­ma­end i has­h­bran­chen kan kla­re sig uden at fø­re regn­skab. Net­op po­li­tiets fund af op­gø­rel­ser over le­ve­ran­cer, pri­ser og va­re­ty­per har va­e­ret med til at fa­el­de en 41-årig mand. Han til­stod i går i Kø­ben­havns By­ret, at han gen­nem et lil­le år hand­le­de med 2.124 ki­lo. Straf­fen bli­ver fa­engsel i syv år.

Der var nok at hol­de styr på for Cas­per Sø­moe, der isa­er har op­holdt sig i Mar­bel­la i Spa­ni­en, men og­så har bo­et på Vester­bro­ga­de i Kø­ben­havn.

V12, Pors­che, C4, Goog­le, Pak, TFP, Taxi4 og Pu­tin er blot nog­le af de has­h­ma­er­ker, som Sø­moe har eks­pe­de­ret.

Den firskår­ne og velkla­ed­te mand suk­ker, da an­kla­ger Ran­di Tvi­le i rets­mø­det spør­ger, om det er rig­tigt, at han har tjent 4,2 mil­li­o­ner kro­ner i lø­bet af blot 11 må­ne­der.

»Det er det nok. Men der er og­så nog­le om­kost­nin­ger. Nog­le gan­ge går det ik­ke, som man hå­ber,« for­kla­rer han.

Rol­len var at va­e­re for­mid­ler, og det er fak­tisk gri­ben­de en­kelt:

»Det fo­re­går ved, at jeg ken­der én, der skal bru­ge no­get hash, og så ken­der jeg én, der har no­get hash,« for­kla­rer han. Del­te fortje­ne­sten For­ret­nin­gen gav dog et dob­belt så stort over­skud.

»Jeg har delt fortje­ne­sten med no­gen,« si­ger Cas­per Sø­moe, men me­get me­re si­ger han ik­ke om si­ne part­ne­re.

Bort­set fra at han ger­ne vil be­kra­ef­te, at han un­der en mel­lem­lan­ding i Am­ster­dams luft­havn mød­te Nog­le gan­ge går det ik­ke, som man hå­ber sin kam­me­rat, der gav ham et par Bla­ck­ber­ry-te­le­fo­ner, som blev brugt til diskret kom­mu­ni­ka­tion. Kam­me­ra­ten har skaf­fet ham den stri­be Bla­ck­ber­ry-te­le­fo­ner, som po­li­ti­folk har fun­det. Seks var kryp­te­re­de, tre var ik­ke.

Sø­moe un­der­stre­ger dog fle­re gan­ge, at han ik­ke har va­e­ret in­vol­ve­ret i smug­le­ri. Han har blot for­mid­let kon­takt mel­lem kø­be­re og sa­el­ge­re her i Dan­mark, ly­der det.

Køb­man­den er ble­vet af­slø­ret un­der en ef­ter­forsk­ning ud­ført af spe­ci­al­grup­pen Task For­ce Øst.

I ’Ope­ra­tion La Playa’ blev i alt 12 per­so­ner an­holdt i novem­ber sid­ste år, og Cas­per Sø­moe reg­nes for at va­e­re en ho­ved­per­son.

I Eng­land har han haft en of­fi­ci­el adres­se, og han er me­de­jer af et par små fir­ma­er i Spa­ni­en og Dan­mark.

Dy­re ure og tra­e­ning ved hja­elp af do­ping­mid­ler er blandt hans in­ter­es­ser, vi­ser det sig.

Ure, am­pul­ler og cir­ka 400.000 kro­ner i kon­tan­ter kon­fi­ske­res af sta­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.