Nej, det bli­ver en IC4skan­da­le på vin­ger

BT - - DEBAT -

er alt for man­ge pen­ge. Vi skal ik­ke over­kø­be os på kamp­fly. Vi har brug at kø­be nog­le nye, men vi kan kø­be nog­le, der er langt bil­li­ge­re end dem til 30 mil­li­ar­der. Bru­ger vi så man­ge pen­ge, vil det få øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser i for­hold til for­sva­ret. Når man ta­ler med folk i for­sva­ret, så øm­mer de sig va­el­digt over, at der bli­ver skå­ret ned al­le ste­der. De er me­get pres­se­de. Der­for tror jeg, at der er man­ge bå­de i for­sva­ret og i søva­er­net, der ik­ke er gla­de for, at vi må­ske skal bru­ge så man­ge pen­ge på kamp­fly. I SF ac­cep­te­rer vi det nu­va­e­ren­de bud­get­ni­veau i for­sva­ret, men vi vil ik­ke Jeg vil hel­le­re at det kom­mer va­e­re med til at bru­ge fle­re pen­ge. til at ta­ge en stor del af for­sva­rets ha­ve, at Dan­mark Des­u­den er jeg og­så ban­ge for, at ma­te­ri­el­le an­skaf­fel­ses­bud­get, og man la­eg­ger op til, at vi skal ud og

er et sik­kert land, end det kom­mer til at ud­gø­re en stor fø­re krig i Mel­le­mø­sten frem­over. del af for­sva­rets in­ve­ste­rin­ger, Det me­ner jeg ik­ke, vi skal.

jeg vil ha­ve X Fa­ctor men selv­føl­ge­lig ik­ke det he­le. Re­a­li­stisk set bli­ver vi nødt til at til­fø­re for­sva­ret fle­re PRO­BLE­MET ER, AT F-35 Jo­int Stri­ke Figh­ter, der er et mid­ler, da de kan ik­ke kla­re den her in­ve­ste­ring af fa­vo­rit-fly­e­ne, ik­ke er ble­vet af­prø­vet no­gen ste­der. in­den­for de­res nor­ma­le bud­get. Der­for skal vi va­e­re Der ri­si­ke­rer man at kø­be en IC4-skan­da­le, ba­re i ae­r­li­ge og er­ken­de, at når vi skal ha­ve nye kamp­fly, så luf­ten i ste­det for på skin­ner. Det er jeg me­get nervøs kra­e­ver det fle­re mid­ler. Men man skal hu­ske på, at for. Jeg kan se me­re for­nuft i at kø­be nog­le fly, man de 30 mil­li­ar­der kro­ner er en an­skaf­fel­ses­sum for­delt ved fun­ge­rer, og man ved, ik­ke er no­get bras – og som over 10-15 år. Det vil si­ge om­kring 2,5 mil­li­ar­der om for­ment­lig og­så er bil­li­ge­re. året ud af det sam­le­de of­fent­li­ge for­brug på 1.100 mia. kr. Man skal hu­ske at sa­et­te tin­ge­ne i per­spek­tiv. For selv­om det ly­der som et stort tal, kom­mer det til at fo­re­gå over man­ge år. Og for at sam­men­lig­ne, bru­ger vi ek­sem­pel­vis 3,7 mil­li­ar­der kro­ner om året på Dan­marks Ra­dio. Jeg vil hel­le­re ha­ve, at Dan­mark er et sik­kert land, end jeg vil ha­ve X Fa­ctor.

DET ER KLART,

HOL­GER K. NI­EL­SEN

30 MIL­LI­AR­DER KRO­NER

VI MANG­LER EN dis­kus­sion af, om vo­res sik­ker­hed egent­lig bli­ver stør­re, hvis vi bru­ger så man­ge pen­ge på kamp­fly. Hvis det kun hand­ler om vo­res su­ve­ra­e­ni­tets­op­le­vel­se, så er det ik­ke nød­ven­digt at kø­be nye kamp­fly til så man­ge pen­ge, da vi bur­de kun­ne kla­re os for min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.