Is­la­misk Stat i Bang­la­desh

BT - - DEBAT -

Når man i Dan­mark de­bat­te­rer den sti­gen­de ek­stre­mis­me, ter­ror og vol­den i for­bin­del­se med Is­la­misk Stat, hø­rer man of­te, at Ve­sten selv er skyld i den­ne ud­vik­ling. Det har for ek­sem­pel en for­fat­ter som Car­sten Jensen råbt op om la­en­ge. Men det, der er sket i Bang­la­desh i lø­bet af det sid­ste års tid, ja ba­re in­den for den sid­ste uge, be­vi­ser det mod­sat­te.

PA­NE­LET Så stop nu den selv­be­brej­del­se og ma­so­chis­me og sa­et jer or­dent­ligt ind i is­la­mi­ster­nes ide­o­lo­gi

I LØRDAGS BLEV en uni­ver­si­tets­pro­fes­sor hak­ket ihjel med ma­che­ter, da han var på vej til ar­bej­de på uni­ver­si­te­tet i Ra­js­ha­ni, hvor han un­der­vi­ste i en­gelsk. Et an­greb, som Is­la­misk Stat har på­ta­get sig skyl­den for. I man­dags blev en le­den­de re­dak­tør for et ma­ga­sin, der hen­ven­der sig til ho­mo­seksu­el­le, så hak­ket ihjel i sin lej­lig­hed. Et øjen­vid­ne forta­el­ler, at der blev råbt ’Al­la­hu Ak­bar’, da ger­nings­ma­en­de­ne for­lod byg­nin­gen, og po­li­ti­et mista­en­ker mi­li­tan­te is­la­mi­ster for at stå bag. For un­der en må­ned si­den blev en ung ju­rastu­de­ren­de og is­lam­kri­tisk on­li­ne­ak­ti­vist dra­ebt på åben ga­de i Dha­ka – li­ge­le­des af is­la­mi­ster. I 2015 blev der dra­ebt fi­re blog­ge­re og en re­dak­tør, ef­ter at de hav­de ud­talt sig ne­ga­tivt om is­lam. Den sti­gen­de vold og ek­stre­mis­me er ik­ke til at ta­ge fejl af her, og det vi­ser med al ty­de­lig­hed, at is­la­mi­ster er ved at få me­re og me­re fod­fa­e­ste i Bang­la­desh. Uden tø­ven prak­ti­se­rer de de­res in­to­le­ran­ce, som var de i de­res go­de ret til det. BANG­LA­DESH HAR SI­DEN uaf­ha­en­gig­he­den ik­ke haft pro­ble­mer med Ve­sten. Der har ik­ke va­e­ret no­gen form for be­sa­et­tel­se. Ve­sten har tva­er­ti­mod out­sour­cet en del fa­brik­ker og har der­med va­e­ret med til at ska­be ar­bejds­plad­ser og va­ekst i Bang­la­desh. Der­for af­li­ver den til­ta­gen­de vold og in­to­le­ran­ce, der ses i Bang­la­desh, den myte, at is­la­mis­me og ek­stre­mis­me skul­le va­e­re Ve­stens gø­ren og la­den og Ve­stens skyld. VI SKAL MED an­dre ord til at hol­de op med at tro, at den sti­gen­de is­la­mis­me i ver­den har no­get med os at gø­re. Det, som vi er nødt til at for­stå, er, at den­ne ide­o­lo­gis na­tur ud­sprin­ger af in­to­le­ran­ce, vold og ter­ror – is­la­mis­me vil ik­ke fred og for­dra­ge­lig­hed, men øn­sker ha­evn over al­le, som ik­ke ta­en­ker som dem. In­tet kan ret­fa­er­dig­gø­re, at en re­li­gions­kri­ti­ker el­ler ho­mo­seksu­el Naser Khader, bli­ver slå­et ihjel. Det kan hel­ler ik­ke ret­fa­er­dig­gø­res, at man øde­la­eg­ger uer­stat­te­lig kultur og bom­ber ro­mer­ske tri­um­f­bu­er, så­dan som Is­la­misk Stat har gjort det. I DAN­MARK ME­NER nog­le, at vi i Ve­sten var med til at ska­be ter­ror, for­di vi gik ind i Af­g­ha­ni­stan ef­ter an­gre­bet på Wor­ld Tra­de Cen­ter, men al-Qa­e­da var sta­er­kt etab­le­ret i det land lang tid in­den 11. sep­tem­ber 2001. Det har in­tet med os at gø­re. SÅ STOP NU den selv­be­brej­del­se og ma­so­chis­me og sa­et jer or­dent­ligt ind i is­la­mi­ster­nes ide­o­lo­gi. Kun så­dan kan vi se, hvad det er, vi står over­for, og hvad det er, vi skal be­ka­em­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.