Pi­ge løb halv­ma­ra­ton ved en fejl

BT - - NYHEDER -

En ame­ri­kansk pi­ge på 12 år skul­le egent­lig ba­re ha­ve lø­bet fem ki­lo­me­ter, da hun stil­le­de op til et lo­kalt løb i Ro­che­ster, New York. Den un­ge pi­ge var dog så op­sat på at kom­me til ti­den, at hun mød­te for tid­ligt, og af den grund blev hun sendt af sted med den for­ker­te grup­pe lø­be­re. Pi­gen end­te der­for med at lø­be et halv­ma­ra­ton, skri­ver The Te­le­graph. Et halv­ma­ra­ton er lidt over 21 ki­lo­me­ter langt, og pi­gen løb der­med me­re end fi­re gan­ge så langt, som det op­rin­de­ligt var me­nin­gen. Hun end­te med at va­e­re en af de yng­ste, der gen­nem­før­te, og blev num­mer 1.885 ud af 2.111 lø­be­re. Det ske­te i ti­den 2 ti­mer, 43 mi­nut­ter og 31 se­kun­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.