Dom­me­re ser for mildt

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW Tri­ne Baum­bach er gan­ske klar over, at hun bli­ver upo­pu­la­er, når hun si­ger det – og­så blandt go­de kol­le­ger – men hun gør det ik­ke de­sto min­dre. »Der er en ten­dens til – og det har der al­tid va­e­ret på vold­ta­egts­om­rå­det – at vi sy­nes, at vold­ta­egt er en fryg­te­lig for­bry­del­se, men når vi sid­der med den kon­kre­te sag i ret­ten, så døm­mer dom­sto­le­ne så mildt som mu­ligt,« si­ger Tri­ne Baum­bach, lek­tor og ph.d. i ju­ra ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (KU).

»Ten­den­sen til at fin­de den mindst mu­li­ge for­bry­del­se for ger­nings­per­so­nen ha­en­ger sam­men med vo­res syn på kvin­der – og­så det syn, vi ik­ke li­ge­som er be­vid­ste om.«

Så­dan har det al­tid va­e­ret, me­ner hun. Men isa­er før i ti­den.

»I gam­le da­ge var der en ten­dens til, at hvis en ta­ek­ke­lig pra­e­ste­dat­ter blev over­fal­det af en mand ved højlys dag, så var det vold­ta­egt, men li­ge så snart, der var den mind­ste re­la­tion mel­lem par­ter­ne, så blev den be­dømt til no­get min­dre, alt­så ulov­lig tvang og den slags,« forta­el­ler hun.

Tri­ne Baum­bach har ved fle­re lej­lig­he­der gen­nem åre­ne haft sta­er­ke hold­nin­ger til den må­de, som vold­ta­egt bli­ver dømt el­ler ik­ke dømt på i de dan­ske rets­sa­le.

Al­li­ge­vel af­vi­ste hun sam­men med en ra­ek­ke jurist­kol­le­ger fra KU og Aal­borg Uni­ver­si­tet samt Dom­mer­for­e­nin­gens for­mand, Mi­ka­el Sjö­berg, i gårs­da­gens Ber­ling­s­ke, at man ved at kri­mi­na­li­se­re uagtsom­hed i vold­ta­egts­sa­ger vil få fle­re dom­me i vold­ta­egts­sa­ger. Det er ik­ke vej­en frem, lød det. Tre ma­end blev fri­kendt Dis­kus­sio­nen er kom­met op igen, ef­ter en om­dis­ku­te­ret af­gø­rel­se fra by­ret­ten i Roskil­de. Tri­ne Baum­bach øn­sker ik­ke at dis­ku­te­re den kon­kre­te af­gø­rel­se, hvor tre un­ge ma­end sid­ste tors­dag blev fri­kendt for an­kla­ger om vold­ta­egt i 2014 af en den­gang 17-årig og sta­er­kt be­ru­set pi­ge i Her­føl­ge på grund af mang­len­de be­vi­ser.

Re­fe­ra­tet af dom­men kom i går ef­ter­mid­dag og ka­ster lidt me­re lys over sa­gen, end hvad hidtil er frem­gå­et i pres­sen. Fle­re vid­neud­sagn er mod­stri­den­de, og af­te­nen op­fat­tes for­skel­ligt. Men i ret­tens af­gø­rel­se og be­grun­del­se for dom­men un­der­stre­ges det, at fle­re vid­ner hav­de set den un­ge pi­ge va­e­re i stand til at gå og frem­stå som en nor­mal og glad pi­ge om af­te­nen, og at hun iføl­ge fle­re vid­ners ud­sagn ik­ke på en ty­de­lig må­de mod­sat­te sig hand­lin­ger­ne.

Ret­ten fandt det ej hel­ler godt­gjort, at pi­gen på grund af la­ve blod­g­luko­se­va­er­di­er og høj al­ko­hol­pro­mil­le skul­le ha­ve be­fun­det sig i en til­stand, hvor hun ik­ke skul­le kun­ne ha­ve sagt fra.

Af­gø­rel­sen har sat man­ge sind i kog og af­fød­te fle­re de­mon­stra­tio­ner mod vold­ta­egt un­der over­skrif­ten »Al­drig din skyld« i går ef­ter­mid­dag i fle­re af lan­dets stør­ste by­er.

Tri­ne Baum­bach er grund­la­eg­gen­de og prin­ci­pi­elt kri­tisk over, at det of­te er me­get sva­ert at løf­te be­vis­byr­den i vold­ta­egts­sa­ger. Isa­er når sa­ger­ne hand­ler om per­so­ner, der på den ene el­ler an­den må­de ken­der hin­an­den – så­kaldt kon­tak­t­vold­ta­egt.

Men hvad skal man så stil­le op? Man skal se på ret­tens vur­de­ring af »for­sa­et« i sa­ger om vold­ta­egt samt »samtyk­ke«, ly­der det fra lek­to­ren. Først »for­sa­et«:

»På vold­ta­egts­om­rå­det har vi en ten­dens til at se me­get mildt på ger­nings­ma­en­de­nes for­sa­et. Vi har en ten­dens til at be­døm­me for­sa­et­tet ef­ter det, jeg kal­der en un­der­må­ler-må­le­stok. Dér, hvor man i man­ge an­dre sa­ger vil­le si­ge: Ja­men, han vid­ste sgu da godt, hvad det her hand­le­de om – dér si­ger man i vold­ta­egts­sa­ger: Ja­men, det var han da ik­ke helt klar over det,« si­ger Tri­ne Baum­bach.

»Vi har set fri­fin­del­ser, hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.