På vold­ta­egt

BT - - NYHEDER -

kvin­den gra­ed un­der sam­le­jet, men hvor mod­ar­gu­men­tet har va­e­ret: Jeg vid­ste ik­ke, hun ik­ke vil­le. Alt­så, hvad tror du så? At hun gra­ed af lyk­ke og gla­e­de?« Ef­ter­ud­dan­nel­se Den dan­ske straf­fe­lov kan man en­kel­te ste­der bli­ve straf­fet for uagtsom­hed, for ek­sem­pel i for­bin­del­se med mand­drab. Men ud­gangs­punk­tet i straf­fe­loven er, at ger­nings­man­den skal ha­ve »for­sa­et«, før han el­ler hun kan straf­fes. Det be­ty­der, at han el­ler hun skal ha­ve haft til hen­sigt at ud­fø­re den hand­ling, som i straf­fe­loven er straf­belagt.

Et kur­sus til dom­mer­ne i for­sa­et kun­ne va­e­re en idé, ly­der det fra Tri­ne Baum­bach.

»Dom­mer­ne tra­en­ger til en ef­ter­ud­dan­nel­se i, hvad fort­sa­et er. Skal vi bru­ge det sam­me fort­sa­et på al­le for­bry­del­ser? I en kon­kret be­vis­vur­de­ring op­le­ver man som sagt, at pi­gen gra­ed, men at til­tal­te tro­e­de, at det al­li­ge­vel var i or­den med sam­le­je. Alt­så, hvad vil­le nor­ma­le men­ne­sker ta­en­ke? Hvor­for skal vi ik­ke døm­me ger­nings­per­so­nen på en nor­mal må­le­stok. Jo, si­ger nog­le, de hav­de jo dan­set ta­et in­den. Nå, okay. Har man så samtyk­ket i sam­le­je, for­di man har dan­set med no­get til en fest – det er der vel ik­ke no­gen, der me­ner?« Ind­før samtyk­ke Der­u­d­over me­ner Tri­ne Baum­bach, at den straf­be­stem­mel­se, der er i straf­fe­loven om vold­ta­egt, fak­tisk er god nok, men at dom­sto­le­ne har sva­ert ved at hånd­te­re den. Der­for bør man om­for­mu­le­re den til mo­der­ne stan­dar­der.

Vold­ta­egtspa­ra­graf­fen §216 hand­ler om at »til­tvin­ge sig sam­le­je«. Men hun me­ner, det bur­de va­e­re samtyk­ke – alt­så at der skal et »ja« til – der kon­sti­tu­e­rer en vold­ta­egt, ik­ke tvang.

I gårs­da­gens Ber­ling­s­ke for­tal­te DFs Pe­ter Skaarup, at par­ti­et er åbent for at se på »samtyk­ke«.

»Hvis ik­ke man har samtyk­ke til et sam­le­je – og nej, det be­hø­ver ik­ke va­e­re skrift­ligt – men hvis ik­ke man har til­ken­de­gi­vet, at man er med på det her, så er det ik­ke i or­den. Man skal for­mu­le­re loven, så mang­len­de samtyk­ke, er det, der kon­sti­tu­e­rer en vold­ta­egt,« si­ger Tri­ne Baum­bach.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.