JENS BLEV AN­GRE­BET AF ISBJØRN

BT - - NYHEDER -

NA­TUR på et ae­g­te is­b­jør­ne­an­greb i Grøn­land. Men ri­si­ko­en for fa­ta­le an­greb er sti­gen­de. For kon­flik­ter­ne mel­lem men­ne­sker og ver­dens stør­ste lan­drov­dyr eska­le­rer år for år, hvil­ket de kan ta­le med om i den lil­le by It­toqqor­to­or­mi­it ved Sco­res­by Sund i Nor­døst­grøn­land.

Sid­ste som­mer lun­te­de sult­ne is­b­jør­ne me­re end 20 gan­ge he­le vej­en ind i by­en for at ro­de i af­fald og i nog­le til­fa­el­de li­ge­frem tit­te gen­nem vin­du­er­ne til skra­em­te be­bo­e­re. Det er dob­belt så man­ge is­b­jør­ne­kon­flik­ter, som he­le Grøn­land op­le­ve­de i 2012.

»Det faldt sam­men med, at der na­er­mest ik­ke var ha­vis, og så kom der fle­re is­b­jør­ne til by­en end no­gen­sin­de før. I år vi­ser sa­tel­lit­bil­le­der­ne, at der er end­nu min­dre is, så jeg er ban­ge for, at is­b­jør­ne­sa­e­so­nen vil be­gyn­de end­nu tid­li­ge­re i It­toqqor­to­or­mi­it end i fjor,« forta­el­ler Kaa­re Wint­her Han­sen, bi­o­log for ver­dens­na­tur­fon­den WWF.

Han bor i Grøn­land og hol­der et vå­gent øje med de eska­le­ren­de kon­flik­ter mel­lem is­b­jør­ne og men­ne­sker på den sto­re ø. Hol­der bør­ne­ne in­de Det sti­gen­de an­tal is­b­jør­ne na­er be­bo­e­de om­rå­der ska­ber angst og ut­ryg­hed i lo­kal­be­folk­nin­gen. Fora­el­dre er of­te ban­ge for at la­de de­res børn le­ge uden­for om som­me­ren, og folk kig­ger sig of­te en ek­stra gang for, før de går ud med af­fald, som kan til­tra­ek­ke de sto­re dyr. Ik­ke en­gang in­de i hu­se­ne fø­ler folk sig helt sik­re, for en isbjørn kan i prin­cip­pet bry­de gen­nem en dør blot ved at la­eg­ge sin enor­me kro­p­sva­egt i, for­kla­rer Kaa­re Wint­her Han­sen.

I den iso­le­re­de by It­toqqor­to­or­mi­it, Jeg be­gynd­te at rå­be og skri­ge. Så be­gynd­te jeg at lø­be. Det var dumt der rum­mer knap 400 men­ne­sker, har pro­ble­met vok­set sig så stort, at WWF sid­ste år etab­le­re­de en de­ci­de­ret is­b­jør­ne­pa­trul­je i by­en. I år bli­ver pa­trulj­en ud­vi­det med et fi­re­hjul­struk­ket kø­re­tøj, en ATV, og WWF hå­ber sam­ti­dig at få til­la­del­se til at skra­em­me na­er­gå­en­de is­b­jør­ne va­ek ved at sky­de hårdt­slå­en­de gum­mi­kug­ler mod dem. Sky­der fle­re og fle­re At sky­de bjør­ne­ne med drab for øje er ab­so­lut sid­ste mu­lig­hed. Men og­så den ta­ges i sti­gen­de grad i an­ven­del­se. I 2014 blev 12 is­b­jør­ne skudt i Grøn­land i selv­for­svar, hvil­ket var det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de. Tal­let for 2015 er end­nu ik­ke ble­vet of­fent­lig­gjort af det grøn­land­ske selv­sty­re.

Der­til kom­mer, at man i de en­kel­te re­gio­ner af Grøn­land har en kvo­te for, hvor man­ge is­b­jør­ne man må sky­de i for­bin­del­se med jagt. For he­le øen er kvo­ten 140 is­b­jør­ne år­ligt, her­af 35 i It­toqqor­to­or­mi­it og om­kring Sco­res­by Sund.

»Men i by­en har man al­le­re­de op­brugt årets kvo­te. Så de is­b­jør­ne, der kom­mer i de kom­men­de uger og må­ne­der, må ik­ke sky­des. Der­for må man ude­luk­ken­de skra­em­me el­ler ja­ge dem bort. Med­min­dre en si­tu­a­tion bli­ver re­elt liv­stru­en­de,« forta­el­ler Kaa­re Wint­her Han­sen.

WWF-bi­o­lo­gen har sva­ert ved at for­kla­re, hvor­for der i man­ge år­ti­er an­gi­ve­ligt ik­ke har va­e­ret is­b­jør­ne­an­greb med dø­de­lig ud­gang i Grøn­land. I bå­de Ca­na­da, Ala­ska og på den nord­nor­ske øgrup­pe Sval­bard er der fle­re ek­semp­ler på bå­de fa­ta­le og me­get al­vor­li­ge an­greb.

I au­gust 2011 an­greb en sul­ten isbjørn en grup­pe af bri­ti­ske sko­lebørn på Sval­bard. Fi­re blev sår­et, og en 17-årig dreng dø­de. I en lil­le bygd i Ala­ska blev en mand an­gre­bet og ae­dt af en isbjørn i 1990. Der­til kom­mer ad­skil­li­ge an­greb i Ca­na­da i de se­ne­re år, blandt an­det i ver­dens sel­vud­na­evn­te is­b­jør­ne­ho­vedstad, Chur­chill ved Hud­son­bug­ten.

»Men de ret få egent­li­ge an­greb i Grøn­land kan skyl­des, at der er rig­tig man­ge vå­ben i om­løb, og folk her har al­tid va­e­ret me­get hur­ti­ge til at sky­de, hvis de fø­ler sig tru­et,« si­ger bi­o­log Kaa­re Wint­her Han­sen. Dre­vet af smel­ten­de is De vold­som­me kli­ma­for­an­drin­ger i Grøn­land og an­dre ark­ti­ske om­rå­der har en kraf­tig ind­fly­del­se på is­b­jør­ne­ne, isa­er om som­me­ren. For ha­vi­sen er de­res jagt­ter­ri­to­ri­um. Her­fra ja­ger de de­res ynd­lings­spi­se, sa­e­ler.

Men når som­mer­ha­vi­sen smel­ter helt el­ler ba­re del­vist med de sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer, bli­ver de pra­eg­ti­ge og op til tre me­ter hø­je og 500 ki­lo tun­ge dyr tvun­get ind på kyster­ne, hvor na­gen­de sult og lugt af mad­af­fald kan få dem til at lun­te ind til be­byg­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.