Sirot­kin ha­em­mer Ke­vin Magnus­sen

BT - - SPORTEN -

NÅR DEN FRIE tra­e­ning til Ruslands Grand Prix i dag be­gyn­der i So­chi, sid­der den lo­ka­le Ser­gey Sirot­kin i Ke­vin Magnus­sens Re­nault. Dan­ske­ren er til­ba­ge i bi­len, når den an­den tra­e­ning kø­res i ef­ter­mid­dag, men det er på fle­re må­der en be­ma­er­kel­ses­va­er­dig be­slut­ning fra Re­nault-le­del­sen. Og den er i hvert fald hver­ken helt nor­mal el­ler uva­e­sent­lig, som er de be­skri­vel­ser, man­ge har brugt om den dansk-rus­si­ske ud­skift­ning.

For det før­ste var Sirot­kin ind­til for få da­ge si­den slet ik­ke in­de i bil­le­det hos Re­nault. Her er Este­ban Ocon of­fi­ci­el re­ser­ve­kø­rer, og den un­ge fransk­mand er ble­vet lo­vet en hånd­fuld fre­dags-tra­e­nin­ger i lø­bet af sa­e­so­nen. Men først se­ne­re på året – når tea­met er kom­met ind i en kon­struk­tiv ryt­me ef­ter den hek­ti­ske over­ta­gel­se af Lo­tus-or­ga­ni­sa­tio­nen. Når Sirot­kin, der er en god ra­cer­kø­rer, men slet ik­ke med Ocons po­ten­ti­a­le, al­le­re­de i årets fjer­de grand­prix over­ha­ler fransk­man­den in­denom, må der va­e­re en skjult dags­or­den. I ver­dens dy­re­ste sport hand­ler den of­test om pen­ge, og Sirot­kins fre­dags-ind­sats her i So­chi får på en el­ler an­den må­de rub­ler til at rul­le ind på Re­nault­tea­mets kon­to.

Men pen­ge er ik­ke he­le for­kla­rin­gen. Som fa­brik­s­team har Re­nault ik­ke den stram­me øko­no­mi, der pra­e­ger de team, der sa­ed­van­lig­vis ’sa­el­ger’ fre­dags-tra­e­nin­ger­ne til kø­re­re med va­ri­e­ren­de ta­lent. Det hand­ler og­så om, at Re­nault vil prom­ove­re sig på det rus­si­ske mar­ked, og her er en lo­kal kø­rer na­tur­lig­vis en op­lagt mu­lig­hed.

For det er det ene­ste, Sirot­kin kan bi­dra­ge med – pen­ge og pro­mo­tion. Te­o­ri­en, om at Re­nault-le­del­sen vil ha­ve nye øj­ne til at se på tea­mets 2016-mo­del, er naiv. Na­tur­lig­vis kan Sirot­kin, der al­drig har kørt For­mel 1 for al­vor, ik­ke bi­dra­ge til bi­lens ud­vik­ling på sam­me må­de som er­far­ne Ke­vin Magnus­sen. At Re­nault­le­del­sen valg­te at la­de Magnus­sen og ik­ke Pal­mer sid­de over i dag er ik­ke over­ra­sken­de. Eng­la­en­de­ren er i kri­se ef­ter sin ka­ta­stro­fa­le ind­sats i Ki­na og har brug for bå­de ki­lo­me­ter og selv­til­lid SÅ KAN VI ba­re af­skri­ve Sirot­kins fre­dags-ind­sats som en uva­e­sent­lig én­gangs­fo­re­te­el­se?

For­hå­bent­lig er der ta­le om en en­gangs­fo­re­te­el­se – men den er ik­ke uva­e­sent­lig. Be­ma­erk li­ge, at det jo al­drig er se­ri­ø­se top­hold, der indsa­et­ter ’fre­dags-kø­re­re’. Her ved man, at kon­ti­nu­i­tet og op­ti­mal for­be­re­del­se er blandt de vig­tig­ste nøg­ler til suc­ces, og der­for bru­ger man si­ne fa­ste kø­re­re gen­nem he­le we­e­ken­den. Det ved Ke­vin Magnus­sen bed­re end de fle­ste. I bå­de 2013 og 2015 var han re­ser­ve hos McLa­ren, men han fik al­drig chan­cen i en fre­dags-tra­e­ning.

Uan­set hvor godt Sirot­kin pas­ser på Magnus­sens bil og mo­tor i dag, vil hans ind­sats be­ty­de, at dan­ske­ren be­gyn­der sin rus­si­ske grand­prixwe­e­kend med en op ad bak­ke-op­le­vel­se. Han vil va­e­re ef­ter kon­kur­ren­ter­ne, og han vil va­e­re ef­ter team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer. Hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl, kan de spør­ge Ro­main Grosje­an. Han hav­de Magnus­sens plads i tea­met i 2015, men måt­te vi­ge sit sa­e­de i 14 af de 19 fre­dags-tra­e­nin­ger til den da­va­e­ren­de re­ser­ve­kø­rer, Jo­ly­on Pal­mer. En me­re og me­re fru­stre­ret fransk­mand lag­de i lø­bet af sa­e­so­nen ik­ke skjul på, at hans grand­prix-we­e­ken­der blev han­di­cap­pet af den mang­len­de fre­dags-tra­e­ning. AT RE­NAULT-LE­DEL­SEN VALG­TE at la­de Magnus­sen og ik­ke Pal­mer sid­de over i dag er ik­ke over­ra­sken­de. Eng­la­en­de­ren er i kri­se ef­ter sin ka­ta­stro­fa­le ind­sats i Ki­na og har brug for bå­de ki­lo­me­ter og selv­til­lid.

Men uan­set hvor­dan man ven­der og dre­jer tin­ge­ne. Og uan­set at Ke­vin Magnus­sen er alt for me­get hold­spil­ler til at brok­ke sig – ud fra en sport­s­lig vin­kel er Re­nault-le­del­sens be­slut­ning om at la­de Sirot­kin kø­re dan­ske­rens bil ulo­gisk.

Og den un­der­stre­ger, at Re­nault al­le­re­de nu spil­ler på man­ge he­ste om­kring 2017. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.