’Ek­stremt pres­set’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BIF OG BECHS UD­LÅN

D. 23. SEP­TEM­BER 2015:

Jan Bech An­der­sen lå­ner Brønd­by 14 mil­li­o­ner kro­ner som føl­ge af, at klub­ben ik­ke har mod­ta­get trans­fer­sum for Si­mon Maki­enok fra Pa­ler­mo. Lå­net bli­ver for­ren­tet med 5 pro­cent og skal se­ne­st va­e­re til­ba­ge­be­talt 31. juli 2016.

D. 28. APRIL 2016:

Jan Bech An­der­sen lå­ner Brønd­by 4 mil­li­o­ner kro­ner. Lå­net bli­ver for­ren­tet med 5 pro­cent og skal se­ne­st va­e­re til­ba­ge­be­talt 31. juli 2017. PEN­GE-PRO­BLE­MER det er tids­punk­tet, me­ner Mor­ten W. Lan­ger, ak­tie­eks­pert på Øko­no­misk Uge­brev, der føl­ger Brønd­by ta­et.

»Det er in­gen hem­me­lig­hed, at der la­en­ge har va­e­ret lavvan­de i Brønd­by-kas­sen. De hav­de 11 mil­li­o­ner kro­ner i lik­vi­der ved års­skif­tet, så jeg sy­nes ik­ke, det er over­ra­sken­de, at han nu kom­mer med pen­ge, men jeg er fak­tisk over­ra­sket over, at det først sker nu,« si­ger Lan­ger til BT og fort­sa­et­ter:

»De kan ik­ke ha­ve ret man­ge pen­ge til­ba­ge i kas­sen, for de dri­ver en stor for­ret­ning med un­der­skud, så jeg tror, at de fi­re mil­li­o­ner har va­e­ret helt nød­ven­di­ge for at kun­ne kø­re virk­som­he­den, ind­til de får gen­nem­ført den for­ven­te­de ak­tie­ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se,« ly­der det fra Lan­ger om den kom­men­de ak­tie­e­mis­sion, der ven­tes god­kendt på den ud­skud­te ge­ne­ral­for­sam­ling 10. maj.

Det, der i de se­ne­ste år har pres­set Brønd­by på lik­vi­di­te­ten, har va­e­ret pe­ri­o­der to gan­ge om året. Det er i de pe­ri­o­der, hvor klub­ben ven­ter på at få tv-pen­ge­ne ud­be­talt. Der­u­d­over har man va­e­ret pres­set på pen­ge­strøm­men, da ek­sem­pel­vis vis­se sponso­rer be­ta­ler en­ten hel– el­ler hal­vår­ligt. Lå­net bli­ver til ak­tier Det er dis­se ’hul­ler,’ som Brønd­by ger­ne vil und­gå med den nye plan, der ven­tes god­kendt på den kom­men­de ge­ne­ral­for­sam­ling.

»Lik­vi­di­tets­ma­es­sigt er de ek­stremt hårdt pres­set, og de har haft brug for de her pen­ge for at kun­ne kø­re for­ret­nin­gen vi­de­re.«

»Der­for har det va­e­ret helt af­gø­ren­de, at de har Jan Bech som ho­ve­d­ak­tio­na­er og hans vil­lig­hed til at sky­de fi­nan­si­el støt­te ind. Det kan godt va­e­re, at han er upo­pu­la­er blandt sup­por­ter­ne ef­ter Oscar­sa­gen, men rent fak­tisk bur­de de se ham som en red­nings­mand. Hvor­dan får man el­lers li­ge he­vet fi­re mil­li­o­ner op af lom­men? Jeg tror ik­ke, de kan lå­ne pen­ge i ban­ken, mens en ak­tie­ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se skal for­be­re­des, for det ta­ger tid. Fi­nan­si­elt er Brønd­by en nød­li­den­de virk­som­hed,« vur­de­rer Lan­ger.

Man skal hel­ler ik­ke reg­ne med, at Jan Bech An­der­sen får si­ne ud­lån­te pen­ge igen. Og­så selv­om, at Pa­ler­mo for la­engst har be­talt Brønd­by, hvad de skyl­der.

Det sam­le­de be­løb på 18 mil­li­o­ner kro­ner - 14 mil­li­o­ner i for­bin­del­se med Maki­enok og de net­op ud­lån­te fi­re mil­li­o­ner - bli­ver i ste­det i klub­ben.

»Det, jeg tror, der kom­mer til at ske, er, at de pen­ge, han har lånt Brønd­by, vil han ved emis­sio­nen kon­ver­te­re til ak­tier til sig selv. Så får Brønd­by strø­get ga­el­den, og Jan Bech får til gen­ga­eld nog­le ak­tier. Der­u­d­over skal de ud og sa­el­ge for 80-100 mil­li­o­ner kro­ner nye ak­tier. Og her vil Jan Bech nok og­så ta­ge en stor del af dem.«

»Jan Bech har og­så en egoi­stisk in­ter­es­se i at hol­de for­ret­nin­gen gå­en­de, for så­dan be­skyt­ter han sin egen in­ve­ste­ring. Ved en kon­kurs er hans in­ve­ste­ring jo tabt. Ska­eb­ne­fa­el­les­ska­bet mel­lem Jan Bech og klub­ben, tror jeg fak­tisk, er me­get godt for Brønd­by. I hvert fald at de på den kor­te ba­ne har en fi­nan­si­el støt­te,« si­ger Lan­ger.

BT har va­e­ret i kon­takt med Brønd­by, der ik­ke har yder­li­ge­re at til­fø­je til sel­skabs­med­del­el­sen. DER­FOR GI­VER BECH PEN­GE VIA LÅN

Jan Bech An­der­sen har gi­vet en støt­te­er­kla­e­ring til klub­ben, at han vil bi­dra­ge med pen­ge, når det er nød­ven­digt. Men i for­bin­del­se med Fi­nan­ci­al Fair Play-reg­ler­ne kan Bech ik­ke ba­re fora­e­re pen­ge­ne til Brønd­by. Det til­la­der UEFA ik­ke.

I ste­det lå­ner han Brønd­by pen­ge­ne med en ren­te på fem pro­cent, der sva­rer til, hvad mar­ke­det kan til­by­de, da det hel­ler ik­ke vil­le va­e­re i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne, hvis lå­net ek­sem­pel­vis ko­ste­de en pro­cent i ren­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.