Hvis vi ta­ber...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TET PRES »Benja­min, de scorer 99 pro­cent af de­res mål på fris­park! Så er det dumt at la­ve et!« Stå­le Sol­bak­ken skreg ud over Fre­de­riks­berg, da hans slo­ven­ske kant­spil­ler Benja­min Ver­bic la­ve­de et fris­park un­der en af de øvel­ser, der skul­le for­be­re­de FCK-spil­ler­ne på FC Midtjyl­lands spil­lestil.

FCK-ma­na­ge­ren indstil­le­de i går sit hold på søndagens mod­stan­der i topop­gø­ret, som kan ska­be et hul på 11 po­int el­ler re­du­ce­re kø­ben­hav­ner­nes fø­ring til fem. Fryg­ten for at gi­ve kon­kur­ren­ter­ne li­ne kun­ne gi­ve de gum­mi­ben, som kø­ben­hav­ner­ne tal­te så me­get om, da FC Midtjyl­land lå i front.

Men det fryg­ter de ik­ke.

»Nej, slet ik­ke. Spa­en­din­gen sti­ger. Vi ar­bej­der me­get hårdt for det her, men der er in­gen rysten i kna­e­e­ne. Hvis de vin­der, er der sta­dig fem po­int ned til dem. Det er jo ri­ge­ligt. Jeg tror ik­ke nød­ven­dig­vis, at al­le vo­res mod­stan­de­re vin­der re­sten af de­res syv kam­pe,« si­ger Wil­li­am Kvist. Tou­touh for­svandt Han kun­ne på tra­e­nings­ba­nen se Yous­sef Tou­touh for­svin­de skuf­fet ind i om­kla­ed­nings­rum­met før tid med, hvad der lig­ne­de et lil­le til­ba­ge­slag på sin ska­de, mens Kas­per Kusk var med i det me­ste, men stod over det in­ten­se spil til to mål.

Det sam­me kun­ne Stå­le Sol­bak­ken, som helt sik­kert hå­ber at ha­ve de to klar til søndagens kamp. På van­lig vis send­te han pres­set i kam­pen over på midtjy­der­ne, selv­om han var helt klar over, at det yd­re pres for at vin­de mester­ska­bet ik­ke bli­ver stør­re end i Kø­ben­havn.

»Pres­set er på beg­ge hold i for­hold til at vin­de mester­ska­bet. Men den kamp må de ik­ke ta­be. Vi kan ta­be kam­pen og sta­dig ha­ve et godt ud­gangs­punkt. Hvis de ta­ber kam­pen, er de fa­er­di­ge,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Det er ik­ke for­kert, for FC Kø­ben­havn kan ik­ke fjer­nes fra top­pen i den­ne spil­ler­un­de. Men de se­ne­ste fi­re ude­ba­ne­kam­pe uden sejr gi­ver al­li­ge­vel et øget pres for at vin­de hjem­me i Par­ken, når fi­re ud af kø­ben­hav­ner­nes sid­ste syv kam­pe spil­les va­ek fra Kø­ben­havn, skul­le man me­ne.

Og Wil­li­am Kvist me­ner da og­så, at der er ri­ge­ligt med spa­en­ding i kam­pen på søn­dag, der bli­ver sa­e­so­nens tred­je mø­de mel­lem de to klub­ber.

»Der er 21 po­int at spil­le om, og det gi­ver kam­pen lidt ner­ve. Den er vig­tig, og de na­e­ste to uger med po­kal­fi­na­le og kam­pe mod FC Midtjyl­land, OB og AaB kom­mer til at få be­tyd­ning for, om vi får en me­re ro­lig af­slut­ning på sa­e­so­nen, el­ler der kom­mer me­re spa­en­ding ind,« si­ger Kvist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.