’Vi er go­de nok!’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kri­ti­ke­re er der ef­ter­hån­den man­ge af. For Vend­sy­s­sel har i den grad sat respek­ten for klublog­o­et på spil, ef­ter hol­det har ka­stet op­ryk­nings­chan­cer­ne me­re el­ler min­dre va­ek ved ik­ke at vin­de en ene­ste kamp i for­å­ret. De for­fa­er­de­li­ge re­sul­ta­ter kulminerede i sid­ste uge, da ch­eftra­e­ner Ove Chri­sten­sen blev fy­ret, og tra­e­ner­duo­en hed­der nu Ole Søn­der­gaard og Ja­cob Krü­ger, hvoraf sidst­na­evn­te og­så er sport­s­chef.

Vend­sy­s­sel var som for­vand­let un­der den nye tra­e­ner­duo og lag­de ud med ener­gi, vild­skab og en ef­ter­hån­den sja­el­den tro på tin­ge­ne. Kort før pau­sen kulminerede Vend­sy­s­sels frem­ra­gen­de start i ufor­be­hol­den for­løs­ning, da hol­dets far­ve­strå­len­de kant­spil­ler Washington Brandão vred krop­pen rundt i et sak­ses­park og score­de til 1-0.

Må­let be­tød ik­ke ba­re, at Vend­sy­s­sel vandt kam­pen, og at de­res hårdt­prø­ve­de pu­bli­kum fik lidt la­ek­kert at jub­le over. Det be­tød og­så, at ven­del­bo­er­ne strøg op på fjer­de­plad­sen - og der­ved spi­rer hå­bet om op­ryk­ning igen i den nord­jy­ske klub.

Sil­ke­borgs sej­rs­sti­me på fem kam­pe i streg blev der­ved brudt af en blan­ding af akro­batik og hård fight, og klub­bens ch­eftra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen for­kla­re­de ef­ter­føl­gen­de ne­der­la­get med syg­dom.

»Jeg har va­e­ret syg de se­ne­ste par da­ge, og det har på­vir­ket spil­ler­ne lidt,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen til TV3 Sport.

Sil­ke­borgs op­ryk­nings­gi­ven­de tred­je­plads er med ne­der­la­get sat ge­val­digt i fa­re, og de jag­tes nu af bå­de Vend­sy­s­sel og Vej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.