Mø­der ’Mors Dreng’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AF­SLØ­RING BTs op­lys­nin­ger ud­gør for­ret­ten til en mu­lig stor­kamp for Pa­tri­ck Ni­el­sen al­le­re­de ef­ter som­mer­fe­ri­en. Det var el­lers ven­tet, at Pa­tri­ck Ni­el­sens kamp i Kjel­lerup skul­le va­e­re sid­ste skridt før en VM-kamp, men så­dan bli­ver det nu ik­ke al­li­ge­vel, for­ly­der det.

Pla­nen er nu iføl­ge en kil­de hos Team Sau­er­land, der er dan­ske­rens pro­mo­tor, at Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­der den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster Art­hur Abra­ham ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvis han slår De­nis Doug­lin i sin kom­men­de kamp. VM-ti­telkamp i sig­te Vin­de­ren af kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Art­hur Abra­ham får så stil­let en kamp om VM-tit­len hos WBO mod den ny­slå­e­de ver­dens­me­ster, Gil­ber­to Ra­mi­rez, i sig­te.

Pa­tri­ck Ni­el­sen er i øje­blik­ket ran­ge­ret som num­mer to på WBOs rang­li­ste, og han er der­for blandt de na­tur­li­ge kan­di­da­ter til en ti­telkamp i for­bun­det.

Men først ga­el­der det alt­så De­nis Doug­lin, der trods la­ve ran­ge­rin­ger må for­modes at kun­ne gi­ve Pa­tri­ck Ni­el­sen god mod­stand.

De­nis Doug­lin har 20 sej­re og fi­re ne­der­lag i kar­ri­e­ren som pro­fes­sio­nel, hvor hans stør­ste kamp var mod en­gel­ske Ge­or­ge Groves om en min­dre ti­tel hos WBC.

Her blev De­nis Doug­lin dog ud­bok­set og tab­te på tek­nisk kno­ck­out i sy­ven­de om­gang. Mor er bok­se­tra­e­ne­ren Det mest op­sigtsva­ek­ken­de ved De­nis Doug­lin er imid­ler­tid hans lidt pud­si­ge bok­se-ali­as ’Da Mom­ma’s Boy’ (Mors Dreng, red.). Og til­nav­net er slet ik­ke til­fa­el­digt ud­valgt – for De­nis Doug­lin er vir­ke­lig mors dreng i or­dets bed­ste be­tyd­ning.

De­nis Doug­lin er nem­lig må­ske den ene­ste pro­fes­sio­nel­le bok­ser, der har sin mor som bok­se­tra­e­ner.

Så­le­des er det mor, Sap­hya Doug­lin, der sty­rer søn­nen i ring­hjør­net, når Pa­tri­ck Ni­el­sen er mod­stan­de­ren, og så­dan har det vist al­tid va­e­ret hos Team Doug­lin.

Det er kun an­den gang, at De­nis Doug­lin bok­ser uden for USA, hvor han i 2015 bok­se­de tre kam­pe, som han vandt over mod­stan­de­re med klart rin­ge­re re­kord­li­ster.

Om­vendt kom­mer Pa­tri­ck Ni­el­sen fra det ret om­tal­te op­gør mod Ru­dy Mar­kus­sen. Det end­te med en tek­nisk kno­ck­out-sejr al­le­re­de i tred­je om­gang, og si­den den ge­vinst har Pa­tri­ck Ni­el­sen holdt sig langt va­ek fra bok­se­rin­gen og me­di­er­nes sø­ge­lys.

Ik­ke en gang gen­ta­gen­de ud­for­drin­ger om en kamp fra Mo­gens Pal­le og Lo­len­ga Mo­ck har Pa­tri­ck Ni­el­sen be­sva­ret.

Og et nyt dan­sker­brag sy­nes li­ge nu at lig­ge langt ude i frem­ti­den for Pa­tri­ck Ni­el­sen, hvis han be­sej­rer De­nis Doug­lin ved sta­ev­net i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.