’Vi spil­le­de mod De­troit, og plud­se­lig ser man en spil­ler som Pa­vel Dat­syuk lø­be rundt på isen ved si­den af en’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en. Det er fedt en­de­lig at ha­ve få­et chan­cen. Jeg fø­ler jo, at jeg ar­bej­det hårdt for det,« forta­el­ler Oli­ver Bjor­k­strand. Stolt fa­mi­lie Todd Bjor­k­strand – Oli­vers far – hu­se­re­de på isen i Her­ning i de sta­er­ke 90ere som én af da­ti­dens stør­ste stjer­ner på dansk is. Det er ty­de­ligt, hvor den ny­slå­e­de NHL-spil­ler har si­ne go­de ge­ner fra, og far Todd var na­tur­lig­vis og­så til ste­de til søn­nens før­ste NHL-kamp.

»Jeg var su­perg­lad for at va­e­re til ste­de. Jeg var der sam­men med Oli­vers agent, og det var en slags fejring af ham. He­le fa­mi­li­en var selv­føl­ge­lig me­get stol­te af Oli­ver. Vi ved, at han har ar­bej­det me­get hårdt for det,« si­ger Todd Bjord­k­strand og prø­ver at be­skri­ve Oli­ver som per­son.

»Oli­ver er en stil­le ty­pe. Han er ik­ke den, der la­ver larm, og han har en sta­erk vil­je. Han ar­bej­der hårdt for det, og han har en god tan­ke­gang. Fø­lel­sen for den of­fen­si­ve del af spil­let – at sco­re mål – har han al­tid haft. Han er sta­erk men­talt og er ik­ke ban­ge for no­get.«

Oli­vers mor, Jan­ne Bjor­k­strand, har fulgt sin søn i Nor­da­me­ri­ka og har be­søgt ham fle­re gan­ge. Hun fulg­te da og­så med, da han skøjte­de ind i NHL.

»Jeg stod op midt om nat­ten; det var jeg nødt til. Jeg var ble­vet in­vi­te­ret der­over, men jeg kun­ne desva­er­re ik­ke ta­ge af sted, da jeg først fik be­sked ons­dag af­ten, og jeg skul­le stå der­ov­re tors­dag af­ten. Jeg har al­tid sagt, at jeg vil­le va­e­re der til den før­ste NHL-kamp, men jeg ta­ger selv­føl­ge­lig der­over, hvis han igen får chan­cen i NHL,« si­ger Jan­ne Bjor­k­strand.

Frans Ni­el­sen fra Her­ning blev Dan­marks før­ste NHL-spil­ler, da han i ja­nu­ar 2007 fik de­but for New York Islan­ders. Den i dag 32-åri­ge cen­ter er et for­bil­le­de for man­ge un­ge is­ho­ck­ey­spil­le­re – ik­ke mindst Oli­ver Bjor­k­strand. Og han la­er­te sit idol at ken­de helt fra barns­ben.

»Oli­ver har al­tid haft et for­bil­le­de i Frans Ni­el­sen, der kom ned på vo­res vej, da dren­ge­ne som børn spil­le­de rul­le­ho­ck­ey. På den må­de har han al­tid set nog­le af de her Her­ning-gut­ter, og da man vid­ste, at det kun­ne la­de sig gø­re at kom­me til NHL, var der håb om, at NHL-drøm­men kun­ne bli­ve til vir­ke­lig­hed,« erin­drer Jan­ne Bjor­k­strand, som og­så sa­et­ter nog­le ord på sin søn.

»Han er en me­get blid og lyt­ten­de per­son, og så er han og­så plig­top­fyl­den­de og må­l­ret­tet.« In­gen plads til fe­ster Oli­ver Bjor­k­strand har gen­nem sin ung­dom måt­tet gi­ve af­kald på alt det, som te­e­na­ge­re nor­malt la­ver. Hyg­ge med ven­ner­ne, gå til fe­ster, osv. Men det har al­drig va­e­ret et pro­blem for den 21-åri­ge Her­ning­dreng, der har slidt og sla­ebt for at re­a­li­se­re sin drøm.

»Da jeg vok­se­de op og spil­le­de, hav­de jeg den men­ta­li­tet, at jeg ba­re ger­ne vil­le bli­ve bed­re. Jeg ar­bej­de­de hårdt for det og lag­de ek­stra kra­ef­ter i. Det er ik­ke ba­re ta­len­tet, man kom­mer til NHL på. Der er me­get få spil­le­re, der kan gø­re det kun ved ta­len­tet. Det hand­ler om hårdt ar­bej­de, og det er no­get, de små børn skal ta­ge til sig, når de bli­ver ae­l­dre,« ly­der rå­det fra Oli­ver Bjor­k­strand, der sen­der tan­ker­ne til­ba­ge til, da hans idol fandt dan­sker-vej­en til NHL.

»Jeg kan hu­ske, da jeg hør­te i nyhe­der­ne, at Frans skul­le ha­ve de­but i NHL. Det var godt nok fedt, ta­enk­te jeg. Jeg kan og­så hu­ske, at jeg så hans før­ste mål. Han er helt klart én, jeg har set op til.«

I 12 kam­pe for Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets i den­ne sa­e­son blev Oli­ver Bjor­k­strand no­te­ret for im­po­ne­ren­de fi­re mål og fi­re as­si­ster. Hol­det gik ik­ke i slut­spil­let, så den un­ge NHL­forward blev sendt til­ba­ge for at spil­le slut­spil for klub­bens far­mer­hold, La­ke Erie Monsters. Han nå­e­de dog at snu­se til første­klas­se-li­vet i NHL med pri­vat­fly til ude­kam­pe og mas­ser af folk om­kring hol­det.

Selv om Oli­ver Bjor­k­strand har slå­et hul ind til NHL, er det langt fra sik­kert, at han er med for Co­lum­bus, når sa­e­so­nen be­gyn­der igen i ok­to­ber.

»Jeg vil ger­ne med på hol­det igen og spil­le NHL til na­e­ste sa­e­son. Der er hård kon­kur­ren­ce om plad­ser­ne, så til ’trai­ning camp’ til sep­tem­ber skal jeg ind og kø­re på igen. Jeg har ik­ke en fri­bil­let til hol­det, selv om jeg skul­le ha­ve vist godt spil i den­ne sa­e­son,« for­kla­rer Oli­ver Bjor­k­strand, der af­slut­nings­vis igen ta­en­ker til­ba­ge til, da ido­let fik NHL-de­but.

»Jeg var kun 11 år, da Frans Ni­el­sen fik de­but. Den­gang var drøm­men ba­re at spil­le for Her­ning Blue Fox. Det er godt nok lang tid si­den,« slut­ter den 21-åri­ge dan­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.