Ba­ne­lø­ber får lov til at spil­le VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TOSSESTREGER Iføl­ge sven­ske me­di­er var et va­ed­demål år­sag til, at Mats Ros­se­li Ol­sen ons­dag løb på ba­nen i en fod­bold­kamp. Dan­mark kom­mer mu­lig­vis til at stå over for den nor­ske spil­ler Mats Ros­se­li Ol­sen, når det går løs ved VM i ishockey.

Her er Nor­ge en af Dan­marks mod­stan­de­re, og i den for­bin­del­se er der na­ep­pe ta­enkt spe­ci­elt på Mats Ros­se­li Ol­sen i den dan­ske lejr in­den VM-slut­run­den.

Det skul­le da li­ge va­e­re ind­til ons­dag af­ten, hvor den 24-åri­ge nord­mand, der til dag­ligt tør­ner ud for den sven­ske is­ho­ck­ey­klub Frölun­da, gjor­de sig sa­er­de­les be­ma­er­ket un­der gan­ske an­dre om­sta­en­dig­he­der end nor­malt. Ros­se­li Ol­sen var blandt til­sku­er­ne til det om­strid­te op­gør i Alls­venskan mel­lem IFK Göte­borg og Malmö FF.

Stor­kam­pen blev af­brudt ef­ter 77 mi­nut­ter, da et ka­nonslag blev ka­stet på ba­nen ta­et ved, hvor Malmö­spil­le­ren To­bi­as Sa­na var­me­de op. Det fik Sa­na, der tid­li­ge­re har spil­let for Göte­borg, til at ri­ve hjør­ne­fla­get op af jor­den og ka­ste det mod til­sku­er­ne.

Det fik så igen kam­pens dom­mer til at af­bry­de kam­pen. Et for­kert valg Og her kom Mats Ros­se­li Ol­sen så på ba­nen. Is­ho­ck­ey­spil­le­ren løb sim­pelt­hen ind på ba­nen, og han blev ef­ter­føl­gen­de jag­tet og ført va­ek fra sta­dion.

Den no­get apar­te si­tu­a­tion gjor­de, at der ef­ter­føl­gen­de blev spe­ku­le­ret i Mats Ros­se­li Ol­sens frem­tid bå­de på klub- og lands­holds­plan.

Det får dog ik­ke kon­se­kven­ser, at han løb ind på ba­nen i fod­bold­kam­pen, med­del­er den nor­ske land­stra­e­ner i ishockey.

»Han traf helt klart et for­kert valg. Jeg snak­ke­de med ham i går af­tes (ons­dag red.). Han hav­de en li­ge­til for­kla­ring på, hvor­for han gjor­de, som han gjor­de. Han er en ung gut, og den slags for­ker­te valg må der va­e­re rum for,« si­ger Roy Jo­han­sen iføl­ge NTB. Und­går fy­re­sed­del Sven­ske me­di­er har spe­ku­le­ret i, om Ros­se­li Ol­sen ri­si­ke­rer en fy­re­sed­del i Frölun­da, men det for­ven­ter den nor­ske land­stra­e­ner ik­ke.

»Jeg har snak­ket med le­del­sen i Frölun­da. Der bli­ver en in­tern re­ak­tion med en bø­de, men ik­ke me­re end det. Han har und­skyldt, og nu ser jeg frem til, at han mø­der op her til sam­lin­gen,« si­ger Roy Jo­han­sen.

Iføl­ge de sven­ske me­di­er Af­ton­bla­det og Expres­sen, så lig­ger der en øko­no­misk gu­lerod bag, at nord­man­den løb ind på fod­bold­ba­nen.

Det skul­le an­gi­ve­ligt va­e­re et va­ed­demål om 75.000 sven­ske kro­ner (61.000 dan­ske kro­ner, red.), der var år­sa­gen.

Frölun­da vandt for ny­lig guld i Sve­ri­ge, og spil­ler­ne fejre­de be­drif­ten med blandt an­det at over­va­e­re fod­bold­kam­pen ons­dag, og her skul­le va­ed­demå­let ha­ve fun­det sted. Iføl­ge Af­ton­bla­det skul­le der og­så va­e­re sponso­rer in­vol­ve­ret i va­ed­demå­let.

Mats Ros­se­li Ol­sen har kon­trakt med Frölun­da frem til 2018, og se­ne­re i går kom han med en skrift­lig ud­ta­lel­se.

»Jeg ved, at jeg vil bli­ve sus­pen­de­ret fra Gam­la Ul­le­vi og ta­ger på en­hver må­de det ful­de an­svar for ha­en­del­sen.«

»Jeg vil und­skyl­de over for sup­por­ter­ne fra Frölun­da HC og IFK Göte­borg ef­ter det, som ha­end­te i går (ons­dag af­ten, red.),« skri­ver Mats Ros­se­li Ol­sen iføl­ge det sven­ske nyheds­bu­reau TT. Jeg vil und­skyl­de over for sup­por­ter­ne fra Frölun­da HC og IFK Göte­borg ef­ter det, som ha­end­te i går (ons­dag af­ten, red.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.