’EN KA­TA­STRO­FE IN­GEN KUN­NE OVERLEVE’

Hver­da­gens ro­tor­støj i den nor­ske by Turøy blev fre­dag af­løst af en eks­plo­sion, hvor 13 døde i et he­li­kop­ter­styrt

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt-Se­he­sted | mela@bt.dk Si­ne Bach Jakob­sen | si­ja@bt.dk

Li­ge­som su­sen af gu­le by­bus­ser, der fa­rer gen­nem by­en og frag­ter folk til og fra ar­bej­de, er man i by­en Turøy uden­for Ber­gen vant til at hø­re ro­to­rens pi­sken, når he­li­kop­te­re i shutt­le­fart sen­der folk til og fra bo­re­p­lat­for­me i Nord­s­ø­en.

Men fre­dag blev hver­da­gens ro­tor­støj af­brudt af en ka­em­pe eks­plo­sion, og fryg­ten fik folk til at ven­de blik­ket mod ly­den. Al­le her ken­der no­gen, som ar­bej­der på olie­p­lat­for­me­ne. Al­le her ken­der no­gen, som kun­ne sid­de i den helikopter.

He­li­kop­te­ren er styr­tet ned og har ramt en klip­peø, hvor­ef­ter den er tril­let vi­de­re ned i van­det. En sort søj­le af røg sti­ger op mod him­len, og ud fra søj­len kom­mer en løs­re­vet ro­tor­vin­ge fly­ven­de.

»Vi sprang, og vi var hel­di­ge ik­ke at bli­ve ramt,« si­ger An­ton Mag­ne Turøy, der var øjen­vid­ne til ulyk­ken til VG.no.

Men her slut­ter hel­det og­så. Om­bord på he­li­kop­te­ren var 13 per­so­ner – to be­sa­et­nings­med­lem­mer og 11 pas­sa­ge­rer på vej hjem fra ar­bej­de på det Sta­toil-eje­de olie­felt Gul­l­faks B. 11 nord­ma­end, én bri­te og én ita­li­e­ner, der al­le sam­men døde i et styrt, som øjen­vid­ner be­skri­ver som ’en ka­ta­stro­fe in­gen kun­ne overleve’.

»Jeg har end­nu ik­ke for­stå­et al­voren og kon­se­kven­ser­ne af styr­tet. Men det pres­ser sig på. Det er jo helt for­fa­er­de­ligt,« forta­el­ler Sis­sel Ha­ga, der så styr­tet fra sin ter­ras­se til VG.no. Der var helt stil­le Og­så red­nings­ar­bej­der­ne på ste­det var ty­de­ligt på­vir­ke­de.

»Der var en helt spe­ci­el stem­ning blandt mand­ska­bet. De var stil­le. Det har ty­de­ligt gjort stort ind­tryk på dem,« si­ger po­li­ti­me­ster Kaa­re Songstad i Po­li­ti­di­strikt Vest, der selv var på ulyk­kes­ste­det, til Vg.no.

Det var ik­ke no­gen let op­ga­ve, da de­le af he­li­kop­te­ren var lan­det i van­det. Så­le­des kun­ne red­nings­ar­bej­der­ne fre­dag af­ten tra­ek­ke den knu­ste ha­le op fra 6-7 me­ters dyb­de. Ro­tor­vin­gen blev deri­mod fun­det på land 200-300 me­ter der­fra.

I føl­ge de nor­ske me­di­er er 11 af de om­kom­ne ble­vet fun­det, mens man fort­sat le­der ef­ter de to sid­ste. Men hå­bet om at fin­de no­gen i li­ve, er for la­engst op­gi­vet. Al­le er om­kom­met »Vi kan nu be­kra­ef­te, at al­le 13 er om­kom­met,« sag­de Bør­ge Gal­ta til VG.no fre­dag sidst på ef­ter­mid­da­gen.

De sor­te bok­se er ble­vet fun­det i ha­vet, og nu af­ven­ter man, om de kan af­slø­re år­sa­gen til ulyk­ken, skri­ver Dag­bla­det.no.

Det er ik­ke før­ste gang, at der har va­e­ret pro­ble­mer med den­ne ty­pe helikopter, forta­el­ler To­ny Kråke­nes, der er sik­ker­heds­for­sker ved Sin­tef, til vg.no, og forta­el­ler om to ulyk­ker i Stor­bri­tan­ni­en, hvor fej­len var en kon­takt i gear­kas­sen.

»Der­for kan man spe­ku­le­re i, at no­get lig­nen­de ske­te i dag,« sag­de To­ny Kråke­nes.

FOTO: TORSTEIN BØE

»Jeg stod ude og ma­le­de. Så hør­te jeg en ma­er­ke­lig lyd fra luf­ten, og kort ef­ter lød eks­plo­sio­nen,« si­ger Sis­sel Ha­ga, der kun­ne se he­le he­li­kop­ter­styr­tet fra sin ter­ras­se til VG.no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.