DF ER BLE­VET ALTFOR SLAPT

Tre nye par­ti­er på høj­re­fløj­en er eni­ge om, at DF er ble­vet for slapt på ud­la­en­din­ge­fron­ten. Nu ka­em­per de for at bli­ve op­stil­let til Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER - Søren Mortensen | smo@bt.dk

I kølvan­det på den al­vor­li­ge flygt­nin­ge­kri­se for­sø­ger tre nye par­ti­er på høj­re­fløj­en at slå sig op på en stram­me­re ud­la­en­din­gepo­li­tik end Dansk Fol­ke­par­ti.

På få må­ne­der har Nye Bor­ger­li­ge ind­sam­let 7.500 va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger.

»Fort­sa­et­ter vi i sam­me tem­po, vil jeg tro at vi al­le­re­de til ok­to­ber er i mål, så vi kan bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get,« par­tiets for­mand Per­nil­le Ver­mund. Hun brød ef­ter val­get i 2015 med De Kon­ser­va­ti­ve og vil med sit nye par­ti blan­de Li­be­ral Al­li­an­ces øko­no­mi­ske po­li­tik med en stram­me­re ud­ga­ve af Dansk Fol­ke­par­tis ud­la­en­din­gepo­li­tik.

»DF er ble­vet slap­pe i ko­der­ne,« si­ger hun. Mus­li­mer­ne skal ud Dan­sker­nes Par­ti er og­så godt på vej til at få sit par­ti­navn på stem­me­sed­len. Man har ef­ter eget ud­sagn ind­sam­let halv­de­len af de kra­e­ve­de 20.109 god­kend­te va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger.

Par­ti­et le­des af den tid­li­ge­re ny­na­zist Da­ni­el Carl­sen og er uden sam­men­lig­ning det mest ek­stre­me ind­van­drer­fjend­ske par­ti i det dan­ske po­li­ti­ske land­skab.

På linje med Per­nil­le Ver­mund gi­ver Da­ni­el Carl­sen ud­tryk for, at Dansk Fol­ke­par­ti er ble­vet for slapt. Men så hol­der lig­he­den op, for Dan­sker­nes par­ti står gan­ske ale­ne med sit krav om at smi­de al­le mus­li­mer ud af Dan­mark.

Og en­de­lig ka­em­per Dansk Sam­ling for at bli­ve det nye bor­ger­li­ge par­ti, der ero­brer den at­trak­ti­ve plads til høj­re for Dansk Fol­ke­par­ti.

Dets for­mand, Morten Uhrskov Jensen, hen­vi­ser til en må­ling i Jyllands-Posten, der i ja­nu­ar sid­ste år vi­ste, at 13 pct. af va­el­ger­ne sav­ner et par­ti til høj­re for Dansk Fol­ke­par­ti.

Valg­for­sker, pro­fes­sor Ru­ne Stu­ba­ger fra Aar­hus Uni­ver­si­tet ad­va­rer dog mod at bru­ge må­lin­gen til så me­get. For selv om nog­le va­el­ge­re måt­te sav­ne et nyt par­ti, er det langt­fra sik­kert, at de er vil­li­ge til at kø­be den pak­ke, de måt­te bli­ve til­budt.

»Spørgs­må­let er, hvor man­ge va­el­ge­re det egent­lig er i det seg­ment, når det kom­mer til styk­ket. Det er hel­ler ik­ke gi­vet, at DF vil va­e­re helt upå­vir­ket af en så­dan kon­kur­rent og vil ska­er­pe sin pro­fil. Sker det, vil et nyt par­ti va­e­re op­pe imod nog­le ek­stremt pro­fes­sio­nel­le og gar­ve­de po­li­ti­ke­re i Dansk Fol­ke­par­ti,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger. Vil ik­ke rø­re dem med en ild­tang Morten Uhrskov Jensen er­ken­der, at det har va­e­ret sva­e­re­re, end han tro­e­de, at ind­sam­le de godt 20.000 va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger.

»Vi er ik­ke så fryg­te­lig langt end­nu,« si­ger han.

Hvis Dansk Sam­ling kla­rer ska­e­re­ne, kan Morten Uhrskov Jensen sag­tens fo­re­stil­le sig et sam­ar­bej­de med Per­nil­le Ver­mund og med DF.

»Men jeg vil ik­ke ha­ve no­get at gø­re med Dan­sker­nes Par­ti. En lang ra­ek­ke af de­res med­lem­mer er tid­li­ge­re ny­na­zi­ster. Jeg vil ik­ke rø­re dem med en il­dra­ger,« si­ger han.

Ru­ne Stu­ba­ger vil ik­ke af­vi­se, at Dansk Sam­ling og Nye Bor­ger­li­ge kan få suc­ces. Deri­mod får Dan­sker­nes Par­ti det sva­ert, vur­de­rer han.

»For­man­den har en for­tid i DNSB (Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­va­e­gel­se, red.). Jeg vil bli­ve over­ra­sket, hvis de får ind­sam­let nok un­der­skrif­ter. Sim­pelt­hen på grund af par­tiets for­tid.

De tre par­ti­er har den ud­for­dring, at man som va­el­ger ik­ke kan skri­ve un­der på me­re end ét af dem. Der­for er de del­vist i kon­kur­ren­ce med hin­an­den,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Tre nye par­ti­er, der ka­em­per for at kom­me i Fol­ke­tin­get, er eni­ge om, at DF ik­ke gør nok for at for­sta­er­ke ba­stio­ner­ne ved gra­en­sen mod trus­len ude­fra. Arkivfoto: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.