DANSK SAM­LING

BT - - NYHEDER -

Dansk Sam­lings hi­sto­rie går til­ba­ge til 1936. Un­der kri­gen hav­de man tre plad­ser i Fol­ke­tin­get, men si­den har par­ti­et ik­ke va­e­ret re­pra­e­sen­te­ret.

I sin mo­der­ne ud­ga­ve blev hi­sto­ri­ke­ren og de­bat­tø­ren Morten Uhrskov Jensen valgt til lands­for­mand i 2013.

Med ham i spid­sen har par­ti­et få­et en del ta­le­tid i avi­ser og DR2s ’De­ad­li­ne’, men ik­ke i de sto­re nyheds­ud­sen­del­ser på DR og TV2.

Morten Uhrskov Jensen vil ger­ne fra­be­de sig at bli­ve be­teg­net som ’na­tio­na­li­stisk’ og som re­pra­e­sen­tant for ’det yder­ste høj­re’, si­ger han.

»Det man får, hvis man stem­mer på os, er et par­ti, der vil stil­le ufravi­ge­li­ge krav om af af­skaf­fe FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion og ind­fø­re en rig­tig graensekontrol. Sid­der vi med de af­gø­ren­de man­da­ter, vil vi gi­ve en kom­men­de bor­ger­lig re­ge­ring en frist til at op­fyl­de de krav, og el­lers vil vi for­sø­ge at va­el­te den. Det kan man reg­ne med,« si­ger han. Ma­er­kesa­ger Stands ik­ke-ve­st­lig ind­van­dring. Dan­mark ud af EU. Sa­enk skat­ter og af­gif­ter. An­tal va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger: 2.000 (uof­fi­ci­elt). Med­lem­stal: 450. Le­del­se: Morten Uhrskov Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.