DAN­SKER­NES PAR­TI

BT - - NYHEDER -

STOP IND­VAN­DRING Par­ti­et har rød­der i Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­va­e­gel­se, DNSB, og blev kendt i en bre­de­re of­fent­lig­hed, da man i marts in­dryk­ke­de re­k­la­mer på de kø­ben­havn­ske bus­ser med slo­ga­net ’Den­ne bus kan kø­re 14.000 hjem om året’. I sid­ste uge fik par­ti­et og­så op­ma­er­k­som­hed med sin skil­te-kampag­ne i Thi­sted med vejskil­te med tek­sten ’4.426 km til Sy­ri­en’.

For­mand Da­ni­el Carl­sen for­ven­ter, at man når at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get in­den årets ud­gang.

»Jeg har selv ude at de­le lø­be­sed­ler ud i Thi­sted for­le­den. Det, man hø­rer fra folk, er, at man­ge er ut­ro­ligt skuf­fe­de over Dansk Fol­ke­par­ti. De ser et par­ti, der er ble­vet fuld­sta­en­dig hand­ling­s­lam­met. De kom­mer ik­ke med no­get or­dent­ligt mod­svar til flygt­nin­ge­strøm­men, selv om de sid­der med re­ge­rings­mag­ten for­stå­et på den må­de, at de kan va­el­te re­ge­rin­gen, hvis de vil,« si­ger han.

Han ad­va­rer mod at støt­te Dansk Sam­ling og Nye Bor­ger­li­ge, da det kan sa­et­te kam­pen mod det mul­tiet­ni­ske Dan­mark 20 år til­ba­ge.

»De lig­ner DF for me­get,« si­ger Da­ni­el Carl­sen. Ma­er­kesa­ger Stop for ik­ke-ve­st­lig ind­van­dring. Dan­mark ud af EU og Na­to. Hjem­sen­del­se af 14.000 ind­van­dre­re om året i 30 år. 11.000 (uof­fi­ci­elt). Ik­ke op­lyst. Da­ni­el Carl­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.