NYE BOR­GER­LI­GE

BT - - NYHEDER -

UD AF EU Nye Bor­ger­li­ge blev stif­tet sid­ste år, da Per­nil­le Ver­mund for­lod De Kon­ser­va­ti­ve i skuf­fel­se over, at par­ti­et ef­ter hen­des op­fat­tel­se be­gynd­te at lig­ne De Ra­di­ka­le for me­get. Par­ti­et lig­ger til høj­re for Dansk Fol­ke­par­ti, men det si­ger iføl­ge for­man­den ik­ke så me­get, da de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er gør det sam­me.

»Det vig­tig­ste er, at folk skal la­e­re os at ken­de. Man­ge ved ik­ke, at vi ek­si­ste­rer, og det er vo­res stør­ste ud­for­dring,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Et ker­ne­punkt i par­tiets po­li­tik er, at den dan­ske gra­en­se skal sik­res. Man øn­sker kun at mod­ta­ge ind­van­dre­re, der har ar­bej­de og kan for­sør­ge sig selv.

Per­nil­le Ver­mund har et godt ind­tryk af Dansk Sam­ling, som man ger­ne vil sam­ar­bej­de med. Hun ta­ger kraf­tigt af­stand fra Dan­sker­nes Par­ti.

»Den sto­re for­skel på os og Dan­sker­nes Par­ti er, at vi øn­sker at be­va­re fri­he­den i vo­res sam­fund, her­un­der re­li­gions­fri­he­den. Dan­sker­nes Par­ti vil smi­de al­le mus­li­mer ud, uan­set om man op­fø­rer sig or­dent­ligt og for­sør­ger sig selv. De er me­get ek­stre­me, og jeg hå­ber vir­ke­lig ik­ke, de får for me­get ind­fly­del­se. Jeg tror det hel­ler ik­ke, for dan­sker­ne er for­nuf­ti­ge men­ne­sker,« si­ger hun. Ma­er­kesa­ger Dan­mark ud af EU. Op­sig flygt­nin­ge­kon­ven­tion. Sta­erk graensekontrol. 7.500 (uof­fi­ci­elt). 800. Per­nil­le Ver­mund og Peter Sei­er Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.