Ro­bot­ter la­en­ser dit kort i lyn­tem­po

En ny net­ba­se­ret svin­del­me­to­de har tømt dan­ske be­ta­lings­kort for tu­sind­vis af kro­ner. Nets har iva­er­k­sat et nyt au­to­ma­tisk over­våg­nings­sy­stem til at brem­se svind­ler­ne

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster | jves@bt.dk

SVIN­DEL

På over­fla­den ser det uskyl­digt ud: En mas­se – vir­ke­lig man­ge – transak­tio­ner fra et be­ta­lings­kort til for­skel­li­ge in­ter­net­bu­tik­ker. Men på få se­kun­der kan der va­e­re ha­e­vet man­ge tu­sind kro­ner på dit be­ta­lings­kort. Uden at du kan nå at gø­re no­get ved det.

som fag­bla­det In­ge­ni­ø­ren for­tal­te om i går.

Nets, der ud­by­der og ad­mi­ni­stre­rer dan­kor­te­ne, re­gi­stre­re­de den nye form for svin­del i lø­bet af an­det hal­vår af 2015, og her­ef­ter tog om­fan­get til. Ro­botsoftwa­re Det forta­el­ler Ka­s­par Ko­ck Kri­sten­sen, vi­ce­di­rek­tør hos Nets med an­svar for mis­brugs­over­våg­ning, til BT.

»De kri­mi­nel­le bru­ger en ro­botsoftwa­re, der sen­der en mas­se transak­tio­ner af sted til man­ge for­skel­li­ge in­ter­net­si­der på én gang. Det kan va­e­re 30 transak­tio­ner på få se­kun­der, ef­ter­fulgt af yder­li­ge­re 100 transak­tio­ner in­den for et halvt mi­nut. Det gør svind­ler­ne i stand til at tøm­me et be­ta­lings­kort me­get hur­tigt,« for­kla­rer Ka­s­par Ko­ck Kri­sten­sen.

»Vi har set man­ge ek­semp­ler, hvor de kri­mi­nel­le på den må­de kun­ne tøm­me et be­ta­lings­kort på det ty­pi­ske kre­dit­mak­si­mum på 25.000 kro­ner, in­den vi kun­ne nå at re­a­ge­re. For den en­kel­te for­ret­ning ser transak­tio­nen nor­mal ud, men vi kan se, det er mis­brug, for in­tet men­ne­ske kan jo la­ve så man­ge hand­ler så hur­tigt,« si­ger han. Da­ta ha­ck­et fra Hilt­on Den ak­tu­el­le svin­del stam­mer sand­syn­lig­vis fra et ha­ck­e­ran­greb mod den in­ter­na­tio­na­le ho­telka­e­de Hilt­on sid­ste år. Her blev op­lys­nin­ger på blandt an­det 5.000 dan­ske be­ta­lings­kort stjå­let.

Peter Kru­se, it-sik­ker­hed­s­eks­pert og stif­ter af CSIS Securi­ty Group, har selv va­e­ret ud­sat for kre­dit­kort­svin­del for ny­lig. Han mista­en­ker, at it-kri­mi­nel­le fik fat i op­lys­nin­ger om hans kreditkort i Hilt­on-da­ta­la­ek­ken.

»I for­hold til da­ta­la­ek kan man som for­bru­ger al­drig vi­de sig sik­ker. Så­dan er det desva­er­re. Mit råd er, at man skal la­de va­e­re med at hand­le hos web-bu­tik­ker, der ik­ke har et e-ma­er­ke, eller i uden­land­ske net­bu­tik­ker med ab­surd la­ve pri­ser. Så får du et ko­pi-pro­dukt, og di­ne kre­dit­kor­top­lys­nin­ger bli­ver højst sand­syn­ligt solgt vi­de­re til en tred­je­part,« for­kla­rer Peter Kru­se.

Som mod­svar til den nye form for svin­del lan­ce­re­de Nets sid­ste år et au­to­ma­tisk over­våg­nings­sy­stem, der selv kan op­fan­ge de man­ge transak­tio­ner og brem­se dem, in­den de når igen­nem hos net­bu­tik­ker­ne.

»Sy­ste­met har en kun­stig in­tel­li­gens, som gør os i stand til at af­vi­se mista­en­ke­li­ge transak­tio­ner, in­den de gen­nem­fø­res. En ty­pisk re­gel kan va­e­re, at kor­tet bru­ges to for­skel­li­ge ste­der sam­ti­dig,« si­ger Ka­s­par Ko­ck Kri­sten­sen. Udspe­ku­le­re­de Ud­for­drin­gen for Nets er fremad­ret­tet at la­ve fangs­net­tet med de ret­te ma­sker.

»Der er mas­ser af dan­ske­re, der hand­ler på net­tet med de­res be­ta­lings­kort, så vi skal sik­re os, at vi kun brem­ser det re­el­le mis­brug. Men den nye svin­del er et ek­sem­pel på, at vi he­le ti­den skal byg­ge mu­re­ne hø­je­re, for svind­ler­ne bli­ver he­le ti­den dyg­ti­ge­re og me­re udspe­ku­le­re­de,« si­ger Ka­s­par Ko­ck Kri­sten­sen.

Iføl­ge Nets er det lyk­ke­des at ned­brin­ge svind­len med 70 pro­cent, hvil­ket sva­rer til 18 mil­li­o­ner kro­ner om må­ne­den.

Ale­ne svin­del med dan­kort ko­ste­de sid­ste år dan­ske ban­ker og bu­tik­ker 29,8 mil­li­o­ner kro­ner.

Her­til kom­mer et end­nu stør­re mil­li­onbe­løb i uden­land­ske bu­tik­ker via Visa-de­len af dan­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.