Min er sta­er­ke­re end din

BT - - NYHEDER -

KAPLØB Der fin­des man­ge slags vå­ben­kapløb. Der er USA mod Rusland. Ja­pan mod Ki­na. Nord­korea mod tyng­de­kraf­ten. Men der er og­så en an­den slags vå­ben­kapløb, som i hef­tig­hed har lidt med de før­ste at gø­re, nem­lig et kapløb om at pro­du­ce­re de al­ler­sta­er­ke­ste chi­lif­rug­ter og chi­lisau­cer.

Nu tra­e­der den ame­ri­kan­ske sva­e­rin­du­stri­gi­gant Ge­ne­ral Electric ind i ra­e­set. Sel­ska­bet gør nor­malt i jet­mo­to­rer og den slags uspi­se­li­ge stør­rel­ser, som det kra­e­ver en hel år­gang in­ge­ni­ø­rer at ud­ta­en­ke og en sa­et­te­vogn at trans­por­te­re.

Men en­gang imel­lem får Ge­ne­ral Electric lyst til at vi­se sig fra den ska­e­ve si­de og lan­ce­re et eller an­det, som si­ger tju­bang i me­di­er­ne. 10^32 i jet-em­bal­la­ge Og va­ers’go – her er chi­lisau­cen 10^32 Kel­vin, som er pro­du­ce­ret på ver­dens to sta­er­ke­ste chi­lif­rug­ter, og som iføl­ge mar­keds­fø­rin­gen er så sta­erk, at Ge­ne­ral Electric har va­e­ret nødt til at em­bal­le­re den i ma­te­ri­a­le, som virk­som­he­den nor­malt bru­ger i pro­duk­tio­nen af jet­mo­to­rer, nem­lig ke­misk nik­kel og si­li­ko­ne-hård­me­tal. Der­med ac­ce­le­rer chi­li­kaplø­bet yder­li­ge­re. Men hvad med vo­res bar­nela­er­dom? Hvad med den lil­le or­an­ge eller rø­de chi­lif­rugt, ha­ba­nero, som an­gi­ve­lig skul­le va­e­re den sta­er­ke­ste – og hvis man kun­ne spi­se så­dan en, så var man en ildspr­ud­len­de karl og klar til at bli­ve blog­ger på Ber­ling­s­ke? Well, det var den­gang Mel­lem 1994 og 2007 var den rø­de Savi­na Ha­ba­nero iføl­ge Gu­in­ness Re­kord­bog den sta­er­ke­ste chi­li i ver­den, og den var den on­de selv. Hvad den for så vidt og­så er. For styr­ken i en chi­lif­rugt bli­ver må­lt på den så­kald­te scovil­le-ska­la og i en­he­den SHU. En ja­la­peño­chi­li kan svi­de ga­nen på de fle­ste, og den lig­ger på mel­lem 2.500 og 10.000 SHU. En ha­ba­nero er som at tra­e­de fra lang­bu­er­ne ved Agin­court til pan­ser­sla­get i Kursk, og chi­li­en tik­ker ind med op mod 500.000 SHU. Det er nok til at sen­de en hy­po­kon­der på in­va­li­de­pen­sion. Men i 2007 be­gynd­te al­ver­dens po­de­re og splej­se­re at lan­ce­re nye og sta­er­ke­re chi­lif­rug­ter, og si­den er det for al­vor gå­et sta­er­kt, og Gu­in­ness har haft travlt med at skif­te ud blandt re­kord­hol­der­ne:

I 2007 var det chi­li­en Bhut Jo­lokia, så kom In­fi­ni­ty og Na­ga Vi­per, Tri­ni­dad Sco­pion og Tri­ni­dad Moru­ga Scor­pion, og si­den 2014 har Ca­ro­li­na Re­a­per haft tit­len – med over to mil­li­o­ner SHU.

Der­med er en Ca­ro­li­na Re­a­per 200 gan­ge sta­er­ke­re end den ja­la­peno, man kan ta­ge med hjem fra Net­to, og det er ik­ke det he­le. For pro­du­cen­ter­ne af chi­lisau­cer kan pro­du­ce­re sau­cer, der er end­nu sta­er­ke­re, for ek­sem­pel en Get Bit­ten Bla­ck Mam­ba, som når op på seks mil­li­o­ner SHU.

Det be­ty­der no­get på sam­me må­de, som det be­ty­der no­get, om Ke­vin Magnus­sens Formel 1-Re­nault har 800 eller 810 he­ste­kra­ef­ter. Det be­ty­der ik­ke no­get for an­dre end nog­le få, men mar­ke­tings­va­er­di­en er ube­ta­le­lig.

En Re­nault-ra­cer kan få en fa­mi­lie­far til at over­ve­je en Clio, og Ca­ro­li­na Re­a­per er med til at gø­re chi­lif­rug­ter cool, for­di de er hot­te. De er fjern­sy­net, da­me­bla­de­ne, den fjer­ne si­de af glo­ben, som kom­mer hjem til par­cel­hu­set på Ug­le­gyl­pe­vej, og de har det med at ka­ste en vis glans på pro­du­cen­ten. Chi­li Klaus vil­le ik­ke va­e­re det sam­me, hvis han var Pa­e­re Klaus, og ka­e­der af re­stau­ran­ter og tøjhand­le­re kal­der sig ik­ke for Bintje, men Chi­li. Mar­keds­fø­ring fra hel­ve­de Ge­ne­ral Electric pro­du­ce­re­de chi­lisau­cen sam­men med mar­ke­tings­fir­ma­et Thril­list, der gør i ram og man­dig livs­stil, og som er eks­per­ter i at ska­be events, og al­ver­dens me­di­er køb­te den.

10^32 Kel­vin er sta­erk, men langt­fra den sta­er­ke­ste sau­ce, og det er un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der nød­ven­digt at pro­du­ce­re den med jet­mo­to­r­e­le­men­ter og em­bal­le­re den i si­li­ko­ne-hård­me­tal og ke­misk nik­kel. En glas­fla­ske kan gø­re det. Men forta­el det til fi­nanska­na­len CNBC og de an­dre tv-sta­tio­ner, som tid­li­ge­re på ugen send­te li­ve fra lan­ce­rin­gen, og til de di­gi­ta­le jour­na­li­ster og mad­blog­ge­re, som prø­ve­kør­te 10^32 Kel­vin og bag­ef­ter ud­fol­de­de sig i al­le va­ri­a­tio­ner over po­st­trau­ma­tisk stress- syn­drom. Det ryk­ke­de i ban­dit­ten

Ge­ne­ral Electric om­sa­et­ter for 117 mil­li­ar­der dol­lar om året og le­del­sen er for­ment­lig li­geg­lad med, at pro­duk­tio­nen på 1.000 fla­sker af sau­cen er ble­vet ud­solgt, men re­k­la­me­va­er­di­en er ube­ta­le­lig. En virk­som­hed, som pro­du­cer uhånd­ter­ba­re ma­ski­ner, blev plud­se­lig hånd­ter­bar og hip, og der var i mar­ke­tings­af­de­lin­gen.

Må­ske kun­ne Nord­korea la­e­re no­get af den hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.