Ver­dens bed­ste

BT - - NYHEDER -

’Flour Fren­zy’ Vin­der i den over­ord­ne­de ka­te­go­ri Foto: Mark Ben­ham/Food Pho­to­grap­her 2015, som Ka­ro­li­nes Køk­ken har fo­re­ta­get gen­nem Epi­ni­ons Dan­marks­pa­nel.

Men hvor­dan ta­ger man de go­de mad­bil­le­der?

BT har spurgt den prisvin­den­de fo­to­jour­na­list Ste­ven Achi­am, hvad skal der til, for at mad ser godt ud på bil­le­der. Ste­ven Achi­am står sam­men med stjer­ne­kok­ken Hen­rik Yde bag ko­ge­bo­gen ’De­ad and Fer­men­ted’, Hvis det ser godt ud for øjet, så kan det og­så se godt ud på et bil­le­de. Det hand­ler om at over­sa­et­te ma­den og op­le­vel­sen til ka­me­ra­et som i 2015 modt­og pri­sen som ver­dens bedst fo­to­gra­fe­re­de ko­ge­bog.

»Når jeg får lyst til at ta­ge et bil­le­de af no­get mad, så kig­ger jeg på, om det er pra­e­sen­te­ret godt – der skal va­e­re en ae­ste­tik på tal­ler­ke­nen. Men hvis det ser godt ud for øjet, så kan det og­så se godt ud på et bil­le­de,« si­ger Ste­ven Achi­am.

Iføl­ge Ste­ven Achi­am bli­ver man nemt for­ført af si­ne san­ser, når det hand­ler om mad.

Og skal man over­sa­et­te op­le­vel­sen til an­dre, be­gyn­der man at fo­ku­se­re på, hvor­dan ly­set er, og hvor­dan ma­den duf­ter og ser ud, men det er ik­ke al­tid, at man får et godt fo­to­gra­fi ud af det.

»Det hand­ler om over­sa­et­te ma­den og op­le­vel­sen til ka­me­ra­et: Det kan man gø­re ved at gå ta­et på og ta­ge bil­le­det af de de­le af tal­ler­ken, som ser godt ud, i ste­det for at ta­ge et bil­le­de af det he­le,« si­ger Ste­ven Achi­am. Ste­ven Achi­am er fo­to­jour­na­list og avis­fo­to­graf på Dag­bla­det Bør­sen. Han er ud­dan­net fra Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le og har vun­det pri­sen for ver­dens bedst fo­to­gra­fe­re­de ko­ge­bog ’De­ad and Fer­men­ted’ ved Gour­mand Awards. Her er hans fem bed­ste råd til bed­re mad­bil­le­der. Ta­enk dig om Kig på tal­ler­k­nen og over­vej, om du vil ha­ve et bil­le­de ta­et på eller et to­talt bil­le­de af tal­ler­k­nen. Ta­ger du he­le tal­ler­k­nen, så ryd op i bil­le­det – flyt de ting, som ik­ke har no­get at gø­re med det, som du vil vi­se – der må kun va­e­re et blik­fang. Brug ik­ke blitz Det gør ik­ke no­get godt for bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.