Ja, vi bli­ver ri­ge­re af at ar­bej­de min­dre

BT - - DEBAT -

UFFE ELBAEK

øj­ne­ne op for per­spek­ti­ver­ne i at ka­em­pe for en kor­te­re ar­bejds­u­ge. En 30-ti­mers ar­bejds­u­ge vil­le va­e­re godt for os al­le sam­men. Det vil va­e­re so­li­da­risk over for dem uden ar­bej­de, der får bed­re mu­lig­hed for at bli­ve en del af et ar­bejds­fa­el­les­skab. Og med me­re tid til hin­an­den, vil­le vi des­u­den få et me­get me­re rigt fa­mi­li­e­liv.

FAGBEVAEGELSEN SKAL FÅ

er i fin ba­lan­ce. Og det vig­tig­ste for os er ik­ke, hvad So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sy­nes er fint. Det vig­tig­ste er, at det i dag er ar­bejds­mar­ke­dets par­ter, der sty­rer ar­bejds­ti­den, løn og lig­nen­de. Det go­de ved den dan­ske mo­del er, at ar­bejs­gi­ve­re og ar­bejds­ta­ge­re selv kan fin­de ud af det. Vi har en Vi skal

stor for­vent­ning om, at de til sta­dig­hed vil ar­bej­de til­pas­se sig det ar­bejds­mar­ked, vi ser. Så

når de me­ner, at 37 ti­mer er den ar­bejds­tid, min­dre og der skal va­e­re, så vil vi po­li­ti­ke­re ik­ke kys­se me­re gø­re me­re ved det.

vi­den, vi har i dag, kan vi kon­sta­te­re, at ar­bejds­mar­ke­det kom­mer til at aen­dre sig på grund af den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling og ro­bo­ti­se­rin­gen. Man­ge af de job, vi ken­der i dag, vil ik­ke ek­si­ste­re i frem­ti­den. Der­for skal vi va­e­re bed­re til at de­les om det ar­bej­de, der er. Der skal hel­ler ik­ke va­e­re no­gen, der dør af stress, mens der er for man­ge ar­bejds­lø­se. Og pa­ra­doksalt nok er de ar­bejds­lø­se og­så stres­se­de. Så man kan si­ge, at vi skal ar­bej­de min­dre og kys­se me­re.

UD FRA DEN

FAGBEVAEGELSEN HAR HI­STO­RISK set tra­di­tion for at ha­ve øje for kor­te­re ar­bejds­tid. Men dis­kus­sio­nen stop­pe­de desva­er­re i 1991. Ind­til da hav­de man kon­se­kvent ar­bej­det på at få ar­bejds­ti­den ned. Man fik 52 ti­mer ned på 48 og vi­de­re ned på 37 ti­mer. I den tid er vi jo ik­ke ble­vet et fat­ti­ge­re land, men kun ble­vet ri­ge­re. Pro­duk­ti­vi­te­ten og an­tal ar­bejds­ti­mer er ik­ke en én til én-stør­rel­se. Så jeg hå­ber, at der er nog­le pro­g­res­si­ve pro­fi­ler i ar­bej­der­be­va­e­gel­sen, fag­for­e­nin­ger­ne og hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der vil be­gyn­de at kom­me med nog­le kon­struk­ti­ve bud på, hvor­dan vi kan kom­me ned i ar­bejds­tid.

AR­BEJDS­TI­DEN I DAG

an­dre ting, der er mindst li­ge så vig­ti­ge at ka­em­pe for. Selv­om det er op ad bak­ke li­ge nu med Venstre-re­ge­rin­gen, så ka­em­per vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­get for øget ud­dan­nel­se, isa­er til de ufag­la­er­te og fag­la­er­te. I dag for­svin­der man­ge af de ufag­la­er­te ar­bejds­plad­ser. Sør­ger vi ik­ke for at ud­dan­ne vo­res un­ge men­ne­sker eller dem, der har fora­el­de­de kom­pe­ten­cer, bli­ver de tabt. Det er den ab­so­lut vig­tig­ste pro­blem­stil­ling, vi ka­em­per med i dag. Vi skal sør­ge for at få prak­tik­plad­ser til de un­ge og ud­dan­nel­se til de man­ge. Det bli­ver vi nødt til, hvis vi skal op­fyl­de de krav, glo­ba­li­se­ring stil­ler, og hvis vi skal gi­ve virk­som­he­der­ne det, de har brug for.

DER ER MAN­GE

enormt trist, at vo­res re­ge­ring har skå­ret så me­get på ud­dan­nel­ses­om­rå­det. For jeg me­ner, at ud­dan­nel­se er vej­en frem til at øge vo­res vel­fa­erd, vel­stand og øge mu­lig­he­der­ne for at, ar­bej­der­ne kan bi­de sig fast på ar­bejds­mar­ke­det og få et job, de er gla­de for.

DER­FOR ER DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.