UGENS PO­LI­TI­SKE MELLEMREGNINGER

Kamp­fly, køns­op­delt svøm­ning og DF-bul­dren

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP Po­li­tisk kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup

Uan­set om vi ser på små eller sto­re dags­ord­ner i den­ne uge, så var de fle­ste af dem mellemregninger, men langt­fra uva­e­sent­li­ge.

Hvad var mel­lem­reg­nin­gen på ind­køb af kamp­fly?

Snart vil for­svars­mi­ni­ster Peter Chri­sten­sen (V) ta­ge hul på for­hand­lin­ger­ne om ty­pe, an­tal og be­ta­lings­mo­del for ind­køb af nye kamp­fly. De tre fly, der er til­ba­ge i op­lø­bet, er ble­vet må­lt og ve­jet på føl­gen­de om­rå­der: Stra­te­gisk, mi­li­ta­ert, øko­no­misk og in­du­stri­elt. Og Ra­dio24­syv kun­ne i den­ne uge be­ret­te, at ’det ame­ri­kan­ske kamp­fly F-35 Jo­int Stri­ke Figh­ter lig­ner en su­ve­ra­en vin­der’. Fo­re­lø­big sam­ler dis­kus­sio­nen sig om an­tal­let. SF me­ner, Dan­mark kan nø­jes med 18, De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve mindst 30, mens Flem­m­ing Vint­her - for­mand for Ha­e­rens Kon­sta­bel og Kor­poral­for­e­ning - me­ner, at man skal kø­be så få som mu­ligt, for­di han fryg­ter, fly­e­ne bli­ver en ’gø­ge­un­ge’, der dra­e­ner res­sour­cer­ne fra an­dre om­rå­der. Mi­ni­ste­ren vil ik­ke si­ge no­get end­nu. Der­for er al­le over­vej­el­ser sta­dig blot mellemregninger.

I øv­rigt bli­ver det in­ter­es­sant at se, om Løk­kes ’uden­rigs­gran­sker’ Peter Tak­søe-Jensen, som på man­dag frem­la­eg­ger sit ar­bej­de, og­så har set på sam­men­ha­en­gen mel­lem kamp flyind­køb og pri­o­ri­te­ter­ne i uden­rigs­po­li­tik­ken.

Hvad var mel­lem­reg­nin­gen på va­er­dipo­li­tik­ken?

Ud over den spek­taku­la­e­re dis­kus­sion mel­lem Dan Jørgensen( S) og Ze­nia Stam­pe( R) om ud la­en d in­ge po­li­tik­ken, som­mes t ud­stil­le­de det dys­funk­tion el­le for­hold mel­lem det o tid­li­ge­re re­ge­rings­part­ne­re S og R, så sat­te to va­er­dipo­li­ti­ske sa­ger dags­or­de­nen: Vold­ta­egt og køns­op­delt svøm­ning.

Hvor­for sat­te vold­ta­egt dags­or­de­nen? For­di en sag om på­stå­et grup­pe­vold­ta­egt før­te til fri­fin­del­se i Roskil­de By­ret og si­den har re­sul­te­ret i mas­siv for­ar­gel­se på so­ci­a­le me­di­er, en stor de­mon­stra­tion på Nytorv i Kø­ben­havn un­der ’Al­drig din skyld’ og en ’slå koldt vand i blo­det’-ud­ta­lel­se fra for­man­den for Den Dan­ske Dom­mer­for­e­ne­ning. SF har fo­re­slå­et at ind­fø­re ’uagt­som vold­ta­egt’ i straf­fe­loven, men bl.a. Jørn Vester­gaard (pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet) ad­va­rer mod det. Be­kym­rin­gen er, at man i nog­le til­fa­el­de af grov vold­ta­egt ri­si­ke­rer, at der kun fa­el­des dom for ’uagt­som vold­ta­egt’, sim­pelt­hen for­di det øger sand­syn­lig­he­den for at op­nå en doms­fa el d el­se, hvis ankla­ge­myn­dig­he­den prø­ver sa­gen fra et la­ve­re ud­gangs­punkt på straf­feska­la­en.

I mel­lem­ti­den kan vi jo ta­ge en snak med hin­an­den og vo­res un­ge om, at der skal va­e­re sagt klart ’ja’ før sex. Det er ik­ke nok, at der ik­ke er sagt klart nej. Det er en mel­lem­reg­ning, som vi selv kan gø­re no­get ved. Hvor­for sat­te svøm­ning dags­or­de­nen? En hi­sto­rie om, at man i Ting­b­jerg kan gå til køns­op­delt svøm­ning, og at det skul­le va­e­re et ek­sem­pel på god in­te­gra­tion, sat­te sin­de­ne i kog på de so­ci­a­le me­di­er og blandt po­li­ti­ke­re og me­nings­dan­ne­re. Bl.a. me­ner in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V), at det er ’et mis­for­stå­et hen­syn’, og hun tru­er med, at hvis kom­mu­ner­ne ik­ke kan fin­de ud af det selv, så må re­ge­rin­gen ta­ge me­re hånd­fast fat. Men for­man­den for DGI, Søren Møl­ler, gør op­ma­er­k­som på, at køns­op­delt idra­et er me­re nor­men end und­ta­gel­sen i for­vej­en. Det bli­ver en mel­lem­reg­ning, for­di det fo­re­lø­bigt bli­ver ved snak­ken - in­gen har ta­get kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver til at aen­dre no­get end­nu.

Hvad var den magt­po­li­ti­ske mel­lem­reg­ning? Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og DF har bul­dret. Først hed det, at der ab­so­lut ik­ke var råd til skat­te­let­tel­ser, så blev der åb­net for, at der kun­ne bli­ve råd, hvis man gen­nem­fø­rer stram­nin­ger af ud la­en d in­ge po­li­tik­ken. På top­pen for­lan­ger DF, at stats­mi­ni­ste­ren skal til­ba­ge for bor­den­den i de for­hand­lin­ger om en imam-af­ta­le, som er i gang hos kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V). Fle­re par­ti­er me­ner, at for­hand­lin­ger­ne går for lang­somt og er for vig­ti­ge til ik­ke at va­e­re pla­ce­ret i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Det er re­ge­rin­gens egen skyld, at den­ne trods alt lil­le dags­or­den for­lan­ges flyt­tet til lan­dets øver­ste le­del­se. Løk­ke ind­led­te nem­lig selv for­hand­lin­ger­ne i stats­mi­ni­ste­ri­et med al­vor­li­ge mi­ner. Man hø­ster, som man sår. Det ved de da i Venstre.

Men det he­le hand­ler i vir­ke­lig­he­den mest om, at Dansk Fol­ke­par­ti li­ge nu hol­der re­ge­rin­gen ud i strakt arm og mel­lem to fin­gre som en stin­ken­de lor­te­b­le. Det er først, hvis de slip­per, at det bli­ver til me­re end en mel­lem­reg­ning.

Dansk Fol­ke­par­ti hol­der li­ge nu re­ge­rin­gen ud i strakt arm og mel­lem to fin­gre som en stin­ken­de lor­te­b­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.