GRATTIS MED DE 70

BT - - NYHEDER -

FØDSELAR I MODVIND skan­da­ler nu. Det er ik­ke der­for, sven­sker­ne ger­ne så et skif­te. Det er for­di, kron­prin­ses­se Vi­cto­ria er så umå­de­lig po­pu­la­er, som hun er. Hun er fak­tisk den mest po­pu­la­e­re sven­sker over­ho­ve­det. Og det er der­for, sven­sker­ne ger­ne vil ha­ve hen­de til at ta­ge over,« vur­de­rer Ro­ger Lund­gren til BT.

Den sven­ske me­nings­må­ling, som Af­ton­bla­det har få­et fo­re­ta­get i for­bin­del­se med Carl Gust­afs 70 års fød­sels­dag, vi­ser, at fi­re ud af 10 sven­ske­re me­ner, at det er tid for den i dag 70-åri­ge fødselar at tra­ek­ke sig til­ba­ge til pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­sen og gi­ve plads til den 38-åri­ge kron­prin­ses­se Vi­cto­ria, der for en må­ned si­den blev mor for an­den gang, da hun fød­te søn­nen Oscar. Bli­ver sid­den­de Det er en mar­kant stig­ning i for­hold til den me­nings­må­ling, der blev la­vet ved kon­gens 65 års fød­sels­dag. Den­gang var det nem­lig kun en tred­je­del, der men­te, at sven­ske­kon­gen skul­le tra­ek­ke sig til for­del for Vi­cto­ria, mens he­le 50 pro­cent af sven­sker­ne syn­tes, han skul­le bli­ve sid­den­de på tro­nen.

Men i dag er det alt­så 40 pro­cent, der hel­le­re ser Vi­cto­ria ta­ge over. Og det er isa­er kvin­der­ne, som ger­ne så en med­sø­ster på tro­nen.

Af de i alt 1.000 ads­purg­te men­te 42 pro­cent af kvin­der­ne, at Vi­cto­ria skal ta­ge over, mens 40 pro­cent men­te, at kon­gen skul­le bli­ve sid­den­de.

Men der er in­tet, der ty­der på, at et svensk tronskif­te er på vej. For i de tre skan­di­na­vi­ske kon­ge­hu­se er der tra­di­tion for, at re­gen­ten bli­ver sid­den­de til sin død.

Eller som dron­ning Mar­gret­he ad­skil­li­ge gan­ge har sagt: ’Jeg bli­ver sid­den­de på min pind, til jeg fal­der af den’.

Den hold­ning de­ler den sven­ske kon­ge og­så. I et helt nyt in­ter­view i for­bin­del­se med Carl Gust­afs 70 års dag, si­ger han til det sven­ske nyheds­bu­reau TT:

»Man ar­bej­der, så la­en­ge man or­ker, og hel­bre­det står en bi.« Norsk for­mat I Norge har kong Ha­rald fle­re gan­ge gi­vet ud­tryk for den sam­me hold­ning. Og i mod­sa­et­ning til det sven­ske og dan­ske kon­ge­hus har det nor­ske kon­ge­par - Ha­rald og Sonja - slet ik­ke de pro­ble­mer.

Det forta­el­ler den nor­ske kon­ge­hus-eks­pert Kjell Ar­ne Tot­land til BT.

»Vi har slet ik­ke få­et fo­re­ta­get me­nings­må­lin­ger, som I har gjort i Dan­mark, og de har gjort i Sve­ri­ge, om den yn­gre ge­ne­ra­tion skal ta­ge over. For i Norge er det kong Ha­rald, der er det mest po­pu­la­e­re med­lem af kon­ge­hu­set,« si­ger Kjell Ar­ne Tot­land til BT.

Eks­per­ten pe­ger på, at kong Ha­rald vi­ste sit for­mat som kon­ge ef­ter ter­r­or­an­gre­bet på Utøya i 2011, hvor kon­gen og re­sten af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie åben­lyst gra­ed sam­men med nord­ma­en­de­ne.

Li­ge­som de ud­del­te knus og trø­sten­de ord til man­ge af de på­rø­ren­de.

»Og så er det nor­ske kon­ge­hus jo og­så et me­get ungt og må­ske me­re fol­ke­ligt kon­ge­hus uden en mas­se tra­di­tio­ner, som de dan­ske og sven­ske kon­ge­hu­se jo har,« me­ner Kjell Ar­ne Tot­land.

Den nye sven­ske me­ning­må­ling in­de­hol­der dog og­så lys­punk­ter, som Carl Gustaf og re­sten af den sven­ske kon­ge­fa­mi­lie kan var­me sig ved.

Sva­re­ne vi­ser nem­lig, at 42 pro­cent af sven­sker­ne har stor eller me­get stor til­tro til kon­ge­hu­set. Og det er en stig­ning på to pro­cent i for­hold til sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.