Kul­tur Over­klas­sens hem

BT - - KULTUR -

Det, vi ta­ger af­stand fra, er og­så dét, der kan gi­ve som­mer­fug­lesva­erm i trus­sen kos­me­ti­ske ope­ra­tio­ner. Og så er der ’den dren­ge­røvs­ag­ti­ge for­ret­nings­mand’ Hu­go Si­mon­sen, der fik fem års fa­engsel i en stør­re bed­ra­ge­risag, der ar­ran­ge­rer ud­veks­lin­ger af el­ske­rin­der over en frokost på Café Vi­ctor. Og­så et mand­ligt med­lem af kon­ge­hu­set ind­går i den ero­ti­ske ro­man. Her be­skri­ves det, hvor­dan der bli­ver betalt 50.000 kro­ner for en nat med eks­ka­e­re­sten på D’Ang­le­ter­re. der sta­dig ar­bej­der som luksu­slu­der. Hen­de har han sør­get for at ano­ny­mi­se­re og an­be­fa­let hen­de ik­ke at stå frem i me­di­er­ne.

»Ja, det kun­ne jeg selv­føl­ge­lig. Men jeg har jo mødt de her men­ne­sker og set, hvad de har la­vet. De re­pra­e­sen­te­rer no­get, som jeg vir­ke­lig sy­nes er va­em­me­ligt. Un­ge pi­ger som Lu­na er ba­re ob­jek­ter for dem, det er ex­cep­tio­nelt egoi­stisk og sør­ge­ligt. Det er ka­er­lig­heds­bed­ra­ge­ri!« El­sker at bli­ve om­talt

»Nej, men de her men­ne­sker na­e­res jo af at va­e­re i pres­sen. De er vel dy­best set ba­re stol­te over at få lov til at va­e­re in­spira­tions­kil­der og med i en bog. Og vi ved jo fak­tisk ik­ke helt, om det er dem,« si­ger han med et grin.

Helt van­ske­ligt er det dog ik­ke at gen­nem­skue, hvem der er ta­le om – isa­er ik­ke når det ga­el­der ham fra kon­ge­hu­set, der be­ta­ler Lu­na 50.000 kro­ner for en nat. Op­rin­de­ligt hav­de Jakob Ol­rik skre­vet me­re di­rek­te, hvem ved­kom­men­de va­e­re, men det er ef­ter­føl­gen­de ble­vet re­di­ge­ret ud af for­la­get. Han in­drøm­mer, at han ik­ke har be­vi­ser for, at hand­len har fun­det sted, men un­der­stre­ger, at han sto­ler på eks­ka­e­re­sten ‘Lu­na’ – og i øv­rigt har hørt ens­ly­den­de hi­sto­ri­er fra de an­dre pi­ger. ’Stats­fi­nan­si­e­ret glans­bil­le­de’ »Kon­ge­hu­set er et stats­fi­nan­si­e­ret glans­bil­le­de, re­pra­e­sen­te­rer den sto­re, lyk­ke­li­ge fa­mi­lie. Man bli­ver gift og er sam­men for evigt, og får os an­dre til at fø­le os for­ker­te, for­di vi ik­ke kan få fa­mi­li­e­li­vet til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.