Leth ta­ger Hans Pil­gaard med ind i sove­va­e­rel­set

BT - - NYHEDER -

REJ­SE Hans Pil­gaard har i to sa­e­so­ner af ’Mit Frank­rig’ haft Jør­gen Leth med som rej­se­mak­ker, når de sam­men ud­for­ske­de bå­de sto­re og små fran­ske by­er. Men i na­e­ste sa­e­son af pro­gram­met går tu­ren til Spa­ni­en, og det bli­ver en rej­se fyldt med ae­r­lig­hed og per­son­li­ge forta­el­lin­ger, forta­el­ler de to her­rer.

»Hvis du la­e­rer Jør­gen at ken­de gen­nem Frank­rig, så får du lov at kom­me ind i en­tréen, stu­en og sel­skabslo­ka­let. Men hvis du vil ind i sove­va­e­rel­set og hjer­te­kam­me­ret, så skal du la­e­re Jør­gen at ken­de gen­nem Spa­ni­en,« si­ger Hans Pil­gaard.

Tra­di­tio­nen tro er det Jør­gen Leth, der vi­ser rundt i det land, mak­ker­par­ret rej­ser til. I det syd­li­ge Spa­ni­en be­sø­ger de blandt an­det by­en Estepo­na, hvor Jør­gen bo­e­de som ung med sin før­ste ko­ne Wi­vi, som på det tids­punkt var gravid. Og op­le­vel­sen af at stå i by­ens ga­der igen for før­ste gang si­den 1964 vi­ste sig at bli­ve en stor mund­fuld for den er­far­ne glo­be­trot­ter.

»Det var me­get fø­lel­ses­la­det, og jeg blev sgu for­s­kra­ek­ket over, hvor me­get det rør­te mig. I Estepo­na ske­te der ting, som vend­te op og ned på mit liv, og det er be­fri­en­de at de­le så­dan nog­le ker­ne­op­le­vel­ser med Hans,« si­ger Jør­gen Leth. Høj pris at be­ta­le Hans Pil­gaard for­kla­rer, at det kom­mer helt na­tur­ligt til dem at gå et skridt ta­et­te­re på hin­an­den i den­ne om­gang af rej­se­pro­gram­mer­ne.

Men det er sam­ti­dig en høj pris at be­ta­le, fø­ler de.

»Folk spør­ger mig of­te, om det ik­ke ba­re er en skøn ba­de­fe­rie. Men nej, det er hårdt ar­bej­de, og det er ik­ke gra­tis. Vi gi­ver no­get af os selv, og vi er me­get ae­r­li­ge,« si­ger Hans Pil­gaard. Hårdt ar­bej­de Og selv om den 52-åri­ge tvva­ert og den 78-åri­ge for­fat­ter og fil­min­struk­tør har er­fa­ring fra de to tid­li­ge­re pro­gram­se­ri­er om Frank­rig, så ta­ger det sta­dig hårdt på dem at få op­ta­gel­ser­ne i kas­sen.

»Når jeg kom­mer hjem fra 14 da­ges op­ta­gel­ser, går der tre eller fi­re da­ge, hvor jeg ik­ke si­ger et ord eller går uden for en dør. Al­le san­se­ind­tryk­ke­ne skal li­ge fal­de på plads,« for­kla­rer Hans Pil­gaard.

’Mit Spa­ni­en’ har pre­mi­e­re på TV2 Fri til au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.