’Han har al­drig st i skyg­ge

Clau­dio Ra­ni­e­ri er tra­et af, at Kas­per Sch­mei­chel he­le ti­den bli­ver sam­men­lig­net med sin far

BT - - SPORTEN -

SIN EGEN HER­RE

De la­ver al­ting til ti­den i de en­gel­ske Premier Le­ague-klub­ber, og det er of­te, for­di der er li­ve-tv på, men li­ge gårs­da­gens pres­se­mø­de med Clau­dio Ra­ni­e­ri blev ik­ke vel­lyk­ket. I den for­stand.

Ita­li­e­ne­ren an­kom som plan­lagt på King Po­wer Sta­di­um, men jour­na­li­ster, og de var de ene­ste, for­sin­ke­de den ven­li­ge Lei­ces­ter­ma­na­ger, der ik­ke kun­ne si­ge nej til sel­fies og au­to­gra­fer fra de man­ge men­ne­sker, der var på ar­bej­de, men og­så vil­le va­e­re en del af hi­sto­ri­eskriv­nin­gen – Lei­cesters før­ste mester­skab i klub­bens 132 år.

Og det nå­e­de så­gar til et punkt, hvor en jour­na­list på for­re­ste ra­ek­ke for­tal­te Clau­dio Ra­ni­e­ri, at han el­ske­de ham.

»Jeg el­sker og­så dig. Men shh, du må ik­ke si­ge det til no­gen,« jo­ke­de den over­skud­s­ram­te ma­na­ger, der over en halv ti­me fik de man­ge til­ste­de­va­e­ren­de men­ne­sker til at gri­ne igen og igen med sin van­li­ge char­me og sel­viro­ni.

Om han så skul­le forta­el­le om den tak­tik, der med en sejr over Man­che­ster Uni­ted de­fi­ni­tivt kan sik­re mester­ska­bet i mor­gen:

»Jeg forta­el­ler jer ik­ke om min tak­tik. Kom til Man­che­ster og se den. Jeg har mas­ser af mu­lig­he­der. Jeg har 24 spil­le­re, og må­ske aen­drer jeg alt,« sva­re­de han og slog en stor lat­ter op.

Det sam­me gjor­de han, da han skul­le un­der­stre­ge for al­le, at han be­stemt ik­ke har fejret no­get, før den vel­kend­te fe­de da­me, Brün­hil­de, har sun­get en ita­li­ensk sang.

»Vi fort­sa­et­ter med at gø­re, hvad vi har gjort he­le sa­e­so­nen, og vi for­står da godt, at folk ger­ne vil fort­sa­et­te med at drøm­me, men I ken­der mig. Jeg er en me­get prag­ma­tisk mand, og jeg har brug for tre po­int me­re. Det her er fan­ta­stisk. Nu ven­ter jeg ba­re på di­l­le­ding-, di­l­ledong-ly­den,« sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri og blev bedt om at gø­re folk klo­ge­re på, hvad han men­te med de ord.

»Jeg tror på di­l­le­ding, di­l­ledong. Jeg er en klok­ke. Men lad va­e­re med at skri­ve, at Ra­ni­e­ri er en klok­ke,« sag­de spas­ma­ge­ren, der blev ved med at gi­ve af sig selv.

Kik­se­de på frem­medspro­get

Og­så når han kik­se­de på frem­medspro­get en­gelsk og skul­le si­ge sel­f­less, som be­ty­der usel­visk, men i vir­ke­lig­he­den sag­de han he­le ti­den sel­fish, egoi­stisk.

»Det her hand­ler ik­ke om mig. Jeg er me­get egoi­stisk,« sag­de han og kig­ge­de på et tids­punkt hen mod sin pres­se­chef, Ant­ho­ny Her­li­hy, der hjalp med det ret­te ord.

»Tak, han her er min la­e­rer,« lød det fra Ra­ni­e­ri, der i sam­me øje­lik lag­de en arm på sin si­de­mands skul­dre.

Nej, in­tet sy­nes at kun­ne stoppe Clau­dio Ra­ni­e­ri. Pra­e­cis som sit hold på ba­nen kom­mer han ud som en vin­der.

Li­ge ind­til BTs repor­ter i en li­ge så hård kamp som om po­in­te­ne i Premier Le­ague fik af­brudt en kol­le­ga og en­de­lig stil­let et spørgs­mål med dansk vin­kel.

At Kas­per Sch­mei­chel med en sejr over Man­che­ster Uni­ted bli­ver den før­ste dan­sker til at vin­de Premier Le­ague, si­den far, Peter Sch­mei­chel, i 1999 vandt tit­len. Med Man­che­ster Uni­ted på Old Traf­ford. På sam­me ba­ne, hvor Kas­per Sch­mei­chel i mor­gen får sin før­ste mu­lig­hed for at vin­de Premier Le­ague.

Et sandt even­tyr med så me­get dansk­hed over sig, at Lei­ce­ster bur­de over­ve­je at ser­ve­re si­ne ke­de­li­ge sandwich i rug­klap­per.

Clau­dio Ra­ni­e­ri kan dog slet ik­ke se no­gen grund til at in­vol­ve­re Peter Sch­mei­chel i det, Kas­per Sch­mei­chel har gang i. Det her er Kas­pers va­erk. Hans re­sul­tat af ek­stremt hårdt og de­di­ke­ret ar­bej­de. Hans ge­vinst. Hans tid. Hans guld­me­dal­je.

Al­drig va­e­ret i sin fars skyg­ge

»Jeg sy­nes ik­ke, vi skal ta­le om hans far på det her tids­punkt. Kas­per Sch­mei­chel er en fan­ta­stisk spil­ler, en fan­ta­stisk må­l­mand med sin egen per­son­lig­hed, og han fortje­ner det her,« sva­rer Lei­cesters ma­na­ger på BTs spørgs­mål og vi­ser så en an­den si­de af sin ra­re per­son­lig­hed, da og­så na­e­ste spørgs­mål igen hand­ler om fa­mi­li­e­re­la­tio­nen hos sin dan­ske må­l­mand. Sy­nes du ik­ke, at det her er Kas­pers en­de­li­ge mu­lig­hed for at tra­e­de ud af sin fars skyg­ge? »I mine øj­ne har han al­drig va­e­ret i sin fars skyg­ge. For jour­na­li­ster har han va­e­ret det, ja. Der­for har jeg og­så sagt: Nej, nu skal det stoppe,« si­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri i en så ba­stant to­ne, at BTs repor­ter fryg­te­de, hvad der vil­le ske ved at stil­le end­nu et op­føl­gen­de spørgs­mål.

Emo­tio­nel ita­li­e­ner

Smi­le­ne og den me­re af­slap­pe­de at­ti­tu­de ven­der da og­så straks til­ba­ge hos den 64-åri­ge Lei­ce­ster-ma­na­ger, da Clau­dio Ra­ni­e­ri ef­ter­føl­gen­de bli­ver ledt til­ba­ge på an­dre hi­sto­ri­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.