Vil kun byt­te med Mes­si ået n’

BT - - SPORTEN -

NO­GET FOR NO­GET Der er in­gen tvivl om, at Lei­cesters ma­na­ger ser en ka­em­pe stjer­ne i sin dan­ske må­l­mand, Kas­per Sch­mei­chel, men at ita­li­e­ne­ren vir­ke­lig har ham i top­pen af sin ka­rak­ter­bog, må va­e­re et fak­tum med to fe­de stre­ger un­der. Vir­ke­ligt fe­de. For to uger si­den for­kla­re­de Clau­dio Ra­ni­e­ri over for BT, at han vil­le ha­ve om­kring 100 mil­li­o­ner pund, cir­ka 950 mil­li­o­ner kro­ner, for Kas­per Sch­mei­chel, da han så­dan lidt henka­stet smed et be­løb på bor­det for dan­ske­ren. En må­l­mand, han sam­ti­dig kald­te den bed­ste i Premier Le­ague.

I lø­bet af ugen har fle­re en­gel­ske me­di­er så skre­vet om, at sel­ve­ste Bar­ce­lo­na har Kas­per Sch­mei­chel i kik­ker­ten til na­e­ste sa­e­son, og der­for greb BT i går mu­lig­he­den for at spør­ge Clau­dio Ra­ni­e­ri om in­ter­es­sen for dan­ske­ren, og igen gjor­de han al­vor af sin ka­er­lig­hed til Sch­mei­chel.

»Det er fan­ta­stisk og godt.« for det. For før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie skal vi le­ve un­der det pres, det er at vin­de en ti­tel. Al op­ma­er­k­som­he­den fra me­di­er­ne er god, så vi kan va­e­re so­li­de frem til na­e­ste sa­e­son og fort­sa­et­te med at for­bed­re os. Det er den ver­den, de sto­re hold le­ver un­der. Un­der pres,« sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri og fort­sat­te:

»I na­e­ste sa­e­son vil jeg ger­ne ha­ve, at vi bli­ver vant til at lig­ge i top­pen af ta­bel­len og spil­le i Eu­ro­pa. Det er am­bi­tio­nen. Jeg ved godt, at det er sva­ert, men det er det skridt, vi skal ta­ge. He­le ti­den et skridt fremad.«

Så er spørgs­må­let blot, om Bar­ce­lo­na er Kas­per Sch­mei­chels na­e­ste skridt. I så fald kan Lio­nel Mes­si må­ske godt se frem til at flyt­te nord­på. Hvor me­get vil de be­ta­le? Og hvis de ik­ke vil be­ta­le, kan vi da godt skif­te Kas­per med Mes­si

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.