Fra ma­re­ridt til vir­ke­lig­hed

BT - - SPORTEN -

STIMEN FORT­SA­ET­TER mig i dag. Det er, at vi ik­ke er i stand til at ud­vi­se den ro og simp­le fod­bold­for­stand, som kam­pen kra­e­ver. Der er nog­le helt ele­men­ta­e­re ting om­kring, hvor­dan man skal spil­le hin­an­den, sa­et­te et hur­tigt fris­park osv., hvor vi vir­ker fra­va­e­ren­de. Det er selv­føl­ge­lig en ki­le til fru­stra­tion. Vi la­ver fejl­af­le­ve­rin­ger og mis­for­står hin­an­den, for­di vi ik­ke kom­mer ud med det rig­ti­ge spa­en­dings­ni­veau og ag­gres­si­vi­tet. Så ha­en­ger man bag­ef­ter, og når Vi­borg så i dag har to be­va­e­ge­li­ge og dyg­ti­ge an­gri­be­re, ska­ber det usik­ker­hed i hol­det, for­di man ik­ke har vun­det en su­per­liga­kamp la­en­ge. De split­ter os ad, men vi er og­så lidt selv med til det,« sag­de han til TV3 Sport ef­ter gårs­da­gens ne­der­lag. Le­ve­re­de le­ver­postej AGF har un­der Rid­ders­holm blot holdt nul­let en en­kelt gang, og igen i går vi­ste den ba­ger­ste ka­e­de sig som hol­dets sva­ge led.

»Når du er for­svars­spil­ler, skal du va­e­re for­svars­spil­ler med stort f. Så skal du for­sva­re dit mål. Med det sam­me du ser en trus­sel mod dit mål, og du er na­er­me­ste mand, må du ta­ge den trus­sel ud og ef­ter­la­de man­den bag dig, for den trus­sel, du kan gø­re no­get ved, må man gø­re no­get ved, og så må man hå­be det bed­ste ef­ter­føl­gen­de. Det er lidt le­ver­postej, hvad vi le­ve­rer i dag,« sag­de Rid­ders­holm og til­fø­je­de spidst:

»Hvis ik­ke vi var un­der­dogs før po­kal­fi­na­len, så er vi da ble­vet det med da­gens ind­sats.«

Så var hu­mø­ret straks hø­je­re hos Vi­borg, der med sej­ren de­fi­ni­tivt sik­re­de sig end­nu en sa­e­son i lan­dets bed­ste ra­ek­ke.

»Vi er til­fred­se og me­get let­te­de,« for­tal­te kam­pens bed­ste spil­ler, ru­ti­ne­re­de Jonas Kam­per, TV3 Sport. Han hav­de dog ger­ne set, at Vi­borg hav­de vun­det end­nu stør­re.

»Vi er go­de til at hol­de or­ga­ni­sa­tion i vo­res hold, gø­re det kom­pakt og den vej igen­nem spil­le frem. Og når vi får så sto­re rum og plads, som vi gør i dag, er vi gif­ti­ge. Vi har no­get spe­ed frem­me i ba­nen, og det gjor­de rig­tig ondt på AGF i dag. Vi er sta­dig for­bi­tre­de over, at vi ik­ke får luk­ket kam­pen, for hvis vi får sco­ret en me­re, gi­ver vi AGF en de­ci­de­ret røv­fuld i dag. Men vi er selv­føl­ge­lig sta­dig stol­te af, at vi vin­der i Aar­hus i dag.« Igen ond ved AGF Top­sco­rer Jep­per Curth, der end­nu en gang var ond ved AGF, var na­er­mest for­bav­set over, hvor let spil han og hold­kam­me­ra­ter­ne hav­de i Aar­hus.

»Vi kun­ne ha­ve sco­ret seks gan­ge og har bå­de en på tra­e­va­er­ket og er ale­ne med de­res ke­e­per. Vi sat­te vir­ke­lig de­res bag­ka­e­de un­der pres og var over­ra­sken­de man­ge gan­ge ale­ne med må­l­man­den,« sag­de han til TV3 Sport.

Vi­borg krav­ler med de tre po­int op på en mid­ler­ti­dig ot­ten­de­plads i Su­per­liga­en, mens AGF trods end­nu en kamp uden ge­vinst fort­sat har 14 po­int ned til Ho­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.