Døds­pulj­en

BT - - SPORTEN -

HÅRD MOD­STAND

»Umid­del­bart er vi hav­net i den sva­e­re­ste grup­pe. Det er vel na­e­sten de sta­er­ke­ste hold fra hvert se­ed­ning­s­lag. Med bå­de Kro­a­tien, Frank­rig og Qa­tar kan man godt for­stå, at Bra­si­li­en valg­te den an­den grup­pe,« si­ger Lind­berg.

De bra­si­li­an­ske va­er­ter kun­ne, da fem ud af seks hold i hver pul­je var truk­ket, selv be­stem­me, hvil­ken grup­pe de vil­le i.

»Men det bli­ver fedt. Det er en spa­en­den­de grup­pe, og vi skal sgu spil­le op til vo­res bed­ste for ba­re at kom­me vi­de­re,« si­ger Hans Lind­berg. Til­freds sport­s­chef Mens Lind­berg, der skal ud­ka­em­pe sla­ge­ne på ba­nen til OL i som­mer, var no­get over­rum­plet over lod­tra­ek­nin­gen, var det en til­freds sport­s­chef i DHF, Ul­rik Wil­bek, BT tal­te med i af­tes.

»Man skal kig­ge på, hvem vi nu und­går i kvart­fi­na­len, og det er blandt an­dre Frank­rig. Og så får vi Tu­nesi­en og Ar­gen­ti­na i de ne­der­ste lag, og det, sy­nes jeg, er rig­tig godt, for det gi­ver os en rig­tig stor chan­ce for at bli­ve blandt de fi­re bed­ste,« si­ger sport­s­che­fen i Dansk Hånd­bold For­bund.

På trods af at Frank­rig skuf­fe­de ved EM i ja­nu­ar, reg­ner Wil­bek sta­dig ver­dens­me­stre­ne som det sta­er­ke­ste hold i pulj­en.

»Jeg vur­de­rer Kro­a­tien som vo­res na­estsva­e­re­ste mod­stan­der. De har haft me­get godt at kom­me med, og de kan nå at få fle­re spil­le­re klar til OL, så de bli­ver rig­tigt sva­e­re. Men Qa­tar gør det tra­di­tio­nelt rig­tig godt, så der er tre sva­e­re mod­stan­de­re, og så bør Tu­nesi­en og Ar­gen­ti­na va­e­re over­kom­me­li­ge,« si­ger Ul­rik Wil­bek og un­der­stre­ger, at for­vent­nin­gen fort­sat er at ka­em­pe med om me­dal­jer­ne. »Vi skal jo vi­de­re fra grup­pen.« Der går fi­re hold vi­de­re fra hver pul­je, som skal spil­le kvart­fi­na­ler mod hold fra den mod­sat­te pul­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.