Hård lod­tra­ek­ning kan va­e­re en for­del

BT - - SPORTEN -

MIK­KEL HANSEN & co. har i en år­ra­ek­ke va­e­ret be­røm­met for de­res sto­re lod­tra­ek­nings­held i for­bin­del­se med slut­run­der, men i går var fru Fortu­na lidt na­e­rig over for dan­sker­ne, da der blev truk­ket lod til OL-pul­jer­ne. Ja, det kun­ne fak­tisk ik­ke bli­ve me­get va­er­re. Dan­mark er hav­net i det, der su­ve­ra­ent er den sva­e­re­ste pul­je – det kan dog en­de med at bli­ve en for­del se­ne­re i tur­ne­rin­gen. Me­re om det se­ne­re. Lad os først hur­tigt lø­be Dan­marks fem mod­stan­de­re igen­nem. FRANK­RIG. DE ALT­OVER­SKYG­GEN­DE OL-favoritter kom­mer til Rio for at la­ve et olym­pisk guld­hat­tri­ck. De skuf­fe­de til EM i ja­nu­ar ef­ter guld ved EM i 2014 og VM i 2015, men det har de og­så gjort i bå­de 08 og 12 – for så at top­pe til OL. Så det vil jeg ik­ke la­eg­ge al­ver­den i. Frank­rig har ver­dens bed­ste hånd­bold­hold, og for Ni­ko­la Ka­ra­batic og hans kam­me­ra­ter ve­jer OL-gul­det tun­ge­re end alt an­det. Med an­dre ord: En hård ud­for­dring. KRO­A­TIEN. DAN­MARK KNAEKKEDE kro­a­ter­ne tid­li­ge­re i den­ne må­ned, da der var OL-kval i Her­ning, men op­ga­ven bli­ver me­re van­ske­lig på neut­ral ba­ne i Rio. Kro­a­tien har haft klar pil op i det se­ne­ste år, og hol­det er en out­si­der til OL-gul­det. QA­TAR. DET KON­TRO­VER­SI­EL­LE kø­be­hold, som har kva­li­fi­ce­ret sig til OL med et sa­et sen­sa­tio­nel­le VM-sølv­me­dal­jer i 2015. Spørgs­må­let er nu, hvad Qa­tar kan va­ek fra ør­ken­sta­ten og uden den dom­mer­hja­elp, der pra­e­ge­de de­res VM-suc­ces. Sik­kert er det dog, at den le­gen­da­ri­ske tra­e­ner Va­lero Ri­ve­ra nok skal sør­ge for, at Qa­tar bli­ver en sva­er nød at kna­ek­ke for fa­vo­rit­ter­ne med de­res aty­pi­ske spil­lestil. TU­NESI­EN. AFRI­KA­NER­NE KOM over­ra­sken­de med til OL ef­ter en flot sejr over Ma­kedo­ni­en i kva­li­fi­ka­tions­spil­let. Tu­nesi­en har va­e­ret i en spa­en­den­de ud­vik­ling over de se­ne­ste par år, spe­ci­elt de­res of­fen­si­ve og na­er­mest bruta­le forsvar kan bli­ve sva­ert for Dan­mark. AR­GEN­TI­NA. SY­DA­ME­RI­KA­NER­NE CHO­KE­RE­DE he­le hånd­bold­ver­de­nen ved at få uaf­gjort mod Dan­mark un­der VM i 2015, og de be­vi­ste ved den lej­lig­hed, at de ik­ke ba­re er en wal­ko­ver. Den kamp bur­de dog sør­ge for, at dan­sker­ne un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der un­der­vur­de­rer Ar­gen­ti­na, og så må lands­hol­det ik­ke kun­ne kom­me i pro­ble­mer – igen. SÅ­DAN ER ME­NU­EN alt­så for de dan­ske spil­le­re, der al­le­re­de har på­ta­get sig stemp­let som me­dal­je­kan­di­da­ter, in­den det går løs i Rio. Det kan de selv­føl­ge­lig og­så li­ge så godt gø­re, for DHF-sport­s­chef Ul­rik Wil­bek har med­delt, at me­dal­jer er målsa­et­nin­gen. Det må selv­føl­ge­lig al­drig bli­ve et te­ma, om Dan­mark kan kom­me vi­de­re fra pulj­en. Det skal de gø­re. Der er ik­ke no­get at dis­ku­te­re, selv­om der er en ra­ek­ke hår­de mod­stan­de­re. Dan­mark har som be­kendt og­så selv godt med kva­li­te­ter…. Og så til­ba­ge til det med, at den hår­de lod­tra­ek­ning fak­tisk kan en­de som no­get po­si­tivt for Dan­mark. For hvis man nu kig­ger på OL-struk­tu­ren med en ’halv fyldt glas’-bril­le, så kan det bli­ve en lil­le for­del, hvis dan­sker­ne for­mår at ram­me top­ni­veau­et, da Dan­mark med en god pla­ce­ring i grup­pen kan se frem til en på pa­pi­ret let­te­re mod­stan­der i kvart­fi­na­len, hvor et­ter­ne og fi­rer­ne samt to­er­ne og tre­er­ne bli­ver par­ret. Her lig­ner det på for­hånd et mø­de med en­ten Po­len, Slove­ni­en, Sve­ri­ge eller Tys­kland. Det vil­le sik­kert pas­se dan­sker­ne fint at få mu­lig­hed for en olym­pisk re­van­che mod Sve­ri­ge, som send­te Dan­mark ud i en cho­ke­xit for fi­re år si­den i Lon­don. Men først og frem­mest ven­ter der alt­så et stort styk­ke ar­bej­de i grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.