Magnus­sens di­lem­ma

BT - - SPORTEN -

DET ER IN­GEN hem­me­lig­hed, at bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer kø­rer for de­res Formel 1-liv i den­ne sa­e­son: Kun én af dem – og må­ske in­gen af dem – fort­sa­et­ter hos Re­nault i 2017. Og hvis man va­el­ges fra, har man na­ep­pe en frem­tid i Formel 1.

Det er ubarm­hjer­tigt tid­ligt på sa­e­so­nen at be­gyn­de kam­pen for sin plads i 2017-fel­tet, men så­dan er Formel 1. In­gen ved det bed­re end Ke­vin Magnus­sen, og han er hel­dig­vis langt bed­re for­be­redt på de kom­men­de må­ne­ders kamp for frem­ti­den, end da han i 2014 mi­ste­de sit sa­e­de hos McLa­ren.

Den­gang lu­l­le­de bå­de ma­na­ger og McLa­ren-le­del­se ham i søvn og ind i en for­kert for­vis­ning om, at hans frem­tid var på plads. Nu ved han, at in­tet er sik­kert i Formel 1. Og at han skal sa­et­te sin team­kam­me­rat på plads for at sik­re frem­ti­den. For 14 da­ge si­den i Ki­na sag­de han det di­rek­te til mig: ’Hvis der skal en ny kø­rer ind, skal Re­nault af med den af de ek­si­ste­ren­de, der har kla­ret sig dår­ligst. Så selv­føl­ge­lig ga­el­der det om at va­e­re bed­re end sin team­kam­me­rat.’ DET LIG­NER EN over­kom­me­lig op­ga­ve at sa­et­te Jo­ly­on Pal­mer på plads. Selv­om eng­la­en­de­ren vandt GP2-mester­ska­bet i 2014, im­po­ne­re­de han al­drig for al­vor i ju­ni­or-klas­ser­ne. Han mang­ler Formel 1-er­fa­ring, og bort­set fra en god de­but i Au­stra­li­en har han skuf­fet ind­til nu. Der­for skal Magnus­sen med et po­pu­la­ert ci­tat ’sa­ve Pal­mer midt over’, og den øvel­se er han al­le­re­de godt i gang med.

Men spørgs­må­let er, om det er nok. I for­hold til Jo­ly­on Pal­mer står Ke­vin Magnus­sen nem­lig net­op nu med et di­lem­ma. På den ene si­de ser han ud til at sco­re en re­la­tivt let sejr over Pal­mer i den in­ter­ne Re­nault-du­el. Men på den an­den si­de er det sva­ert at vur­de­re dan­ske­rens re­el­le styr­ke. Pal­mer er Magnus­sens ene­ste re­el­le må­le­stok, og jo me­re eng­la­en­de­ren i de kom­men­de må­ne­der bli­ver ka­te­go­ri­se­ret som en nul-bon, jo sva­e­re­re bli­ver det for dan­ske­ren at un­der­stre­ge si­ne eg­ne pra­e­sta­tio­ner. SELV­OM DET PÅ man­ge må­der var utak­nem­me­ligt at skul­le kø­re sin før­ste Formel 1-sa­e­son med en er­fa­ren eks­ver­dens-me­ster som team­kam­me­rat, var Magnus­sens po­si­tion hos McLa­ren i 2014 på det­te om­rå­de bed­re end den, han har hos Re­nault i dag. Med Jen­son But­ton var han op­pe mod en an­der­kendt må­le­stok, der gjor­de det nemt at vur­de­re hans pra­e­sta­tio­ner. Nu kan Magnus­sens kø­re fan­ta­stisk, uden der rig­tig bli­ver lagt ma­er­ke til det, for­di Pal­mer er en skuf­fel­se.

Der har de se­ne­ste da­ge va­e­ret ryg­ter frem­me om, at Re­nault­le­del­sen over­ve­jer at ud­skif­te Pal­mer med tea­mets un­ge re­ser­ve­kø­rer Este­ban Ocon. Fo­re­lø­big tror jeg ik­ke på ryg­ter­ne, for 2016 er i al­le til­fa­el­de et over­gang­sår for Re­nault, hvor kon­ti­nu­i­tet og sta­bi­li­tet er af­gø­ren­de fak­to­rer. En kø­rer-ud­skift­ning midt på sa­e­so­nen vil ha­em­me beg­ge de­le, og en­de­lig sy­nes jeg ik­ke, Pal­mer har få­et en fair chan­ce. Fi­re løb – to af dem med sto­re tek­ni­ske pro­ble­mer – er ik­ke nok til at af­si­ge den en­de­li­ge dom over hans Formel 1-ta­lent.

Men hvis Ocon vir­ke­lig skul­le af­lø­se Pal­mer, vil det kun gø­re Magnus­sens si­tu­a­tion end­nu sva­e­re­re. Jeg er over­be­vist om, at den 19-åri­ge fransk­mand har langt me­re po­ten­ti­a­le end Pal­mer, og han vil ha­ve al­le od­ds med sig i en even­tu­el Re­nault-du­el med Magnus­sen. Hvis dan­ske­ren kø­rer fra Ocon, vil det kun va­e­re som for­ven­tet. Hvis han ta­ber til den fran­ske rook­ie, er han fa­er­dig i Formel 1. Pal­mer er Magnus­sens ene­ste re­el­le må­le­stok, og jo me­re eng­la­en­de­ren i de kom­men­de må­ne­der bli­ver ka­te­go­ri­se­ret som en nul-bon, jo sva­e­re­re bli­ver det for dan­ske­ren at un­der­stre­ge si­ne eg­ne pra­e­sta­tio­ner PETER NY­GAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.