Er du din egen va­er­ste ven?

BT - - INDHOLD - Helle Lho Hansen Re­dak­tør BT We­e­kend

I den­ne uge skri­ver Chri­sti­na Se­derq­vist om angst. Angst for ik­ke at va­e­re god nok. Angst for at fejle. Angst for at bli­ve af­vist. Fa­el­les for de tre er, at de af­hol­der os fra at gå på even­tyr, at sø­ge nyt job og nye mu­lig­he­der. Kort sagt – ang­sten lå­ser os fast i dét, der er. Hun er klog – Chri­sti­na Se­derq­vist. Jeg kan i hvert fald gen­ken­de hen­des po­in­te. Nog­le gan­ge er jeg min egen va­er­ste ven... En god ven vil­le op­mun­tre mig. Til at gå ef­ter mine drøm­me eller i det mind­ste at gø­re et for­søg. Til at ta­en­ke stort og stå på ta­e­er for at kun­ne nå lidt hø­je­re. Men til mig selv si­ger jeg, at det er ok, at stå på helt fla­de fød­der. At jeg li­ge så godt kan la­de va­e­re med at prø­ve, for det vil al­li­ge­vel nok ik­ke lyk­kes... ’Men li­vet er fuld af af­vis­nin­ger. I det mind­ste bør vi la­de va­e­re med at af­vi­se os selv,’ skri­ver Chri­sti­na Se­derq­vist. Jeg gen­ta­ger – hun er klog. En­gang fandt jeg et bil­le­de med tek­sten: ’Nog­le gan­ge står jeg lidt i vej­en for mig selv’. Det bil­le­de min­der mig om, at jeg ik­ke al­tid ved, hvad der er bedst for mig. Eller at jeg i hvert fald ik­ke al­tid kan hu­ske det – når jeg bli­ver ban­ge. Det min­der mig om, at jeg skal hu­ske at lok­ke og op­mun­tre mig til at va­e­re mo­dig. Pra­e­cis som jeg vil­le gø­re for min bed­ste ven.

18

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.