Der­for smit­ter smil

Et smil – eller et surt an­sigt – va­ek­ker fø­lel­ser i dig, og styr­ker din med­fø­lel­se, kon­klu­de­rer et nyt stu­die

BT - - INDHOLD -

Det er ik­ke uden grund, når fora­el­dre gen­nem ge­ne­ra­tio­ner har op­for­dret de­res tva­e­re te­e­na­ge­re til at smi­le lidt me­re til ver­den. Det skri­ver vi­den­skab.dk. For smil smit­ter har psy­ko­lo­ger fra Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin be­vist i et stu­die, der net­op er pu­bli­ce­ret i tids­skrif­tet ’Trends in Cog­ni­ti­ve Sci­en­ces’.

Fak­tisk er det ik­ke kun smil, der smit­ter. Og­så tri­ste eller vre­de an­sigts­ud­tryk kan be­va­e­ge sig fra et an­sigt til et an­det. Det er må­ske ik­ke så over­ra­sken­de, men for­kla­rin­gen er pud­sig.

Når du spej­ler et an­det men­ne­skes an­sigtud­tryk hja­el­per det dig til at gen­ken­de de fø­lel­ser hos dig selv, som det an­det men­ne­ske gi­ver ud­tryk for.

Mi­ner va­ek­ker min­der

For­kla­rin­gen er, at an­sigts­ud­tryk­ket hen­le­der di­ne tan­ker på tid­li­ge­re op­le­vel­ser, hvor du hav­de sam­me mine. Det sa­et­ter dig i stand til at mø­de det an­det men­ne­ske med stør­re med­for­stå­el­se og em­pa­ti.

»Du re­flek­te­rer over di­ne fø­lel­ser, og ska­ber en eller an­den form for gen­ken­del­ses-vur­de­ring. Det gi­ver dig mu­lig­he­den for at hand­le pas­sen­de over for per­so­nen, hvis an­sigts­ud­tryk du spej­ler – og vur­de­re om du skal na­er­me dig eller und­gå ved­kom­men­de,« si­ger Pau­la Nie­dent­hal, som er so­ci­alp­sy­ko­log og med­for­fat­ter på stu­di­et, til sci­en­ce­daily.com.

Lek­tor ved In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Signe Al­lerup Vang­kil­de for­kla­rer til vi­denskanb.dk.

»For at for­stå ver­den om­kring os og an­dre men­ne­sker si­mu­le­rer vi, hvor­dan de har det. For­ske­re har vist, at når man iagt­ta­ger an­dre men­ne­sker smi­le, sur­mu­le eller ga­be, så er der no­get i ens eget mo­tor-sy­stem, der går i gang..«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.