M

BT - - TEST -

ed en kølig drink i hån­den og i van­dret po­si­tion ved po­o­len. Så­dan fo­re­tra­ek­ker rig­tig man­ge dan­ske­re at til­brin­ge fe­ri­en syd­på. Desva­er­re be­ty­der det, at en man­ge af os kom­mer hjem med en uhel­dig so­u­ve­nir i ba­ga­gen i form af solskold­nin­ger.

Sid­ste år vend­te hver tred­je dan­sker hjem fra fe­rie med en solskold­ning, vi­ser en rap­port fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og Tryg Fon­dens Solkampag­ne. Rap­por­ten, der sa­et­ter fo­kus på dan­sker­nes solva­ner i 2015, vi­ser, at ni ud af ti dan­ske­re sol­ba­de­der, når de er på fe­rie syd­på.

»Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at der sta­dig er en grup­pe af dan­sker­ne, der ik­ke be­skyt­ter sig nok mod so­len,« si­ger Peter Da­lum, som er pro­jek­t­chef i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og TrygFon­dens Solkampag­ne.

Dan­sker­ne er ge­ne­relt ble­vet bed­re til at be­skyt­te sig mod so­lens strå­ler, men man­ge er ik­ke klar over – eller glem­mer – at den sol­be­skyt­tel­se, vi bru­ger her­hjem­me, ik­ke be­skyt­ter nok i ud­lan­det, hvor so­len bra­ger ned og UV-in­dek­set er tårn­højt.

Net­op dét skal årets solkampag­ne, som snart of­fent­lig­gø­res, ret­te fo­kus mod.

»Når vi rej­ser, skal vi bli­ve bed­re til at gø­re som de lo­ka­le, for de er vant til so­len. De er dyg­ti­ge til at bru­ge tøj som be­skyt­tel­se og til at hol­de pau­ser – og sies­ta midt på dagen. De lig­ger sja­el­dent og ste­ger i so­len li­ge­som man­ge skan­di­na­ver gør,« for­kla­rer Peter Da­lum.

Solcre­me er ik­ke nok

Tøj som be­skyt­tel­se og op­hold i skyg­gen er vig­ti­ge fo­kus­punk­ter for Solkampag­nen. For man­ge dan­ske­re har for­stå­et, at solcre­men er vig­tig.

»I år sa­et­ter vi spot på, at man og­så skal hu­ske at be­skyt­te sig med sin be­kla­ed­ning. Midt på dagen er det f.eks. of­te nød­ven­digt at ta­ge tøj på – bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det,« si­ger han. We­e­kend - 30.04.2016

Solkampag­ner­ne ryk­ker ved dan­sker­nes va­ner. I lø­bet af de se­ne­ste ti år er der sket me­get med vo­res be­vidst­hed, når det kom­mer til sol­dyr­kel­se.

»Der vil al­tid va­e­re nog­le, der er li­geg­la­de. Men jeg tror, at vi vil se, at ad­fa­er­den i so­len aen­drer sig end­nu me­re. De nye ge­ne­ra­tio­ner vil vok­se op med en an­den op­ma­er­k­som­hed om­kring sol­be­skyt­tel­se,« si­ger han og ro­ser dan­sker­ne for at va­e­re rig­tig go­de til at be­skyt­te de små.

Godt nok blev 19 pct. af de børn, som var med de­res fora­el­dre på sol­fe­rie i 2015, solskol­de­de på fe­ri­en. Men det var over­ve­jen­de de ae­ld­ste børn og un­ge, der fik for me­get sol, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

»Der er fo­kus på sol­be­skyt­tel­se af de små børn. Vug­ge­stue- og bør­ne­ha­vebør­ne­ne bli­ver smurt ind i solcre­me, har sol­hat på og bli­ver holdt i skyg­gen. Nu mang­ler vi ba­re at få de un­ge og fora­el­dre­ne med. Det er vig­tigt, at sol­be­skyt­tel­se ik­ke kun hand­ler om små børn, men om os al­le – bå­de når vi er ude i ver­den og hjem­me i ha­ven,« si­ger Peter Da­lum. Foto: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.