Luksus

BT - - TEST - Ru­dolph Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring: Cli­nique Do­se­ring: Kon­si­stens: Duft: Ab­sor­be­ring: Sam­let vur­de­ring:

Va­elg den rig­ti­ge solcre­me

• Det er vig­tigt at va­el­ge en solcre­me, der pas­ser til din hud­ty­pe – og det kli­ma, du op­hol­der dig i. • Solcre­mens fak­tor­tal (SPF) in­di­ke­rer, hvor godt hu­den er be­skyt­tet mod UVB-strå­ling. In­de­hol­der din solcre­me f.eks. SPF 20 be­ty­der det, at hu­den kan ud­sa­et­tes for 20 gan­ge me­re UVB-strå­ling, før den bli­ver rød. • Va­elg solcre­me ef­ter tre fak­to­rer: Din hud­ty­pe. Kli­ma­for­hold og UV-in­dek­set (som dag­ligt kan tjek­kes på dmi.dk). Jo ly­se­re hud du har, og jo hø­je­re UV-in­dek­set er, des hø­je­re SPF skal du gå ef­ter.

UV-In­dek­set

• UV-in­dek­set er et mål for in­ten­si­te­ten af den hud­ska­de­li­ge UV-strå­ling: • UV un­der 3: Du be­hø­ver ik­ke ta­ge de sto­re for­holds­reg­ler i so­len. • UV mel­lem 3 og 7: Du skal be­skyt­te dig mod so­len. • Jo hø­je­re UV-in­deks, des me­re skal du pas­se på. Ca­re, Sun Bo­dy Lo­tion, SPF30 150 ml. 185 kr. Tu­ben kra­e­ver kun er lil­le tryk, før cre­men kom­mer ud i en kon­trol­le­ret ma­eng­de. Klik­lå­get fun­ge­rer godt, så la­en­ge tu­ben står på ba­de­va­e­rel­ses­hyl­den, men i ta­sken ri­si­ke­rer du, at den åb­nes og la­ver ra­va­ge. Den blø­de, ly­se­gu­le solcre­me er let og luf­tig, og smy­ger sig be­ha­ge­ligt om krop­pen. Fø­les som en luk­suri­øs og god­gø­ren­de bo­dy­lo­tion. Der er ik­ke til­sat kun­stig par­fu­me, men cre­men har en mild, som­mer­lig og na­tur­lig duft af de in­gre­di­en­ser, den in­de­hol­der. Solcre­men tra­en­ger lyn­hur­tigt ind og ef­ter­la­der in­gen fed­tet over­fla­de på som­mer­sta­en­ger­ne. La­ek­ker solcre­me som er me­get be­ha­ge­lig på hu­den. På trods af, at solcre­men er fak­tor 30, fø­les den som en ple­jen­de bo­dy­lo­tion. Mi­ne­ral Sun­cre­en Lo­tion for Bo­dy SPF 30 125 ml. 225 kr. Per­fekt ta­ske­solcre­me. Lå­get sid­der godt fast og kan ik­ke åb­nes ved et til­fa­el­de, når den ras­ler rundt i ta­sken. På trods af den tyn­de kon­si­stens er den let at do­se­re. Cre­men er tynd nok til at va­e­re let at for­de­le – men ik­ke så tynd, at den lø­ber va­ek. Solcre­men er duft­fri. Tra­en­ger hur­tigt ind og ef­ter­la­der hu­den blød og gen­nem­fug­tet. Prak­tisk stør­rel­se til ta­sken, men hol­der ik­ke la­en­ge, når man skal bru­ge 40 ml solcre­me til en hel krop. Et plus, at hu­den bli­ver me­get blød – men man for­ven­ter og­så lidt ek­stra, når man in­ve­ste­rer så man­ge pen­ge i et sol­pro­dukt. Solcre­men er let at for­de­le, og det enk­le de­sign py­n­ter fint på ba­de­va­e­rel­ses­hyl­den. Men er man ik­ke til en kraf­tig duft, er det­te pro­dukt ik­ke sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.